Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 okt 2021 Nieuws

Reparatiewetgeving hypotheekrenteaftrek in de maak

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde de voorgenomen wetswijzigingen van de toepassing eigenwoningregeling bij partners naar de Tweede Kamer.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In een Kamerbrief heeft staatssecretaris Vijlbrief een aantal voorgenomen wetswijzigingen 'toepassing eigenwoningregeling bij partners' beschreven. Dit in aanvulling op eerdere uitlatingen van Wiebes en Snel.

Met deze wetswijzigingen wordt toepassing van de bijleenregeling en de aflossingsstand in partnerschapssituaties rechtvaardiger en worden onbedoelde renteaftrekbeperkingen voorkomen. Verder wordt de eigenwoningregeling in situaties van overlijden eenvoudiger gemaakt en wordt een achterblijvende partner niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden partner.

Ik (Vijlbrief) ga hierna achtereenvolgens op de volgende onderwerpen in: [zie brief]

1. De bijleenregeling, toepassing bij al dan niet gehuwde fiscale partners (hierna steeds aangeduid als partners);
Dit betreft:

a. de overgang van de eigenwoningreserve (EWR) in huwelijkssituaties;

b. de inzet van de EWR bij gezamenlijke aankoop en financiering eigen woning.

2. Een aflossingsstand, toepassing bij al dan niet gehuwde partners;
Dit betreft:

a. de overgang van een aflossingsstand in huwelijkssituaties;

b. de inzet van een aflossingsstand bij gezamenlijke aankoop en financiering eigen woning.

3. Een bestaande eigenwoningschuld (BEWS), toepassing bij al dan niet gehuwde partners;
Dit betreft de overgang van een BEWS in de situatie van oversluiten.

4. De gevolgen van overlijden voor toepassing van de eigenwoningregeling.
Dit betreft de gevolgen van overlijden voor de toepassing van:

a. het aanmerken als een vervreemding;
b. de bijleenregeling;
c. een aflossingsstand;
d. het aflossingsschema;
e. de kwalificatie BEWS en aftrektermijn.

Deze laatste twee deelonderwerpen komen vanwege de samenhang met overlijden aan de orde, maar voor onderdeel d wordt geen wijziging beoogd.

 

Bron: Rijksoverheid

==============

Fintool redactie:

In maar liefst 21 pagina's worden de beoogde aanpassingen beschreven. Streven is dit in wetgeving vast te leggen (codificeren) met ingang van 1 januari 2022. De impact van de wijzigingen is nog wat lastig in te schatten. Vanuit Fintool gaan we dit in aanvullende berichtgeving nader toelichten.

Of en in hoeverre 'herstel van bestaande situaties' mogelijk is zal moeten blijken uit de memorie van toelichting en wetgeving.

Ook is er een groep huiseigenaren die 'bewust' heeft gekozen voor de box 3 gevolgen, als gevolg van de eerdere uitleg (en niet toepassen van het goedkeuringsbesluit). Of dit straks nog steeds box 3 blijft, zal nader door ons moeten worden bestudeerd.

Lees ook…

Je zal maar hypotheekadviseur zijn…….

31 augustus 2021 stuurde staatssecretaris J.A. Vijlbrief een brief aan de Tweede Kamer met het voornemen ‘Wetswijzigingen toepassing eigen woningregeling bij partners’ in te dienen.

Met Prinsjesdag 2021 is het wetsvoorstel (Overige fiscale maatregelen 2022 gepubliceerd en was er tevens een memorie van toelichting. Kortom, vakliteratuur lezen, en vervolgens tot de orde van de dag overgaan….

Plannen kabinet wijzigingen eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.

Het besluit van Eric Wiebes & Menno Snel ontrafeld

Met het langverwachte besluit 'Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners' is meer duidelijkheid gegeven omtrent de fiscaliteit van de leningdelen.
Toch gaf het besluit een hoop verwarring onder huiseigenaren en hypotheekadviseurs. Vandaar dat de redactie van Fintool aan de hand van een aantal voorbeelden en aandachtspunten weergeeft waar de problematiek uit bestaat.

Whitepaper 'Overgangsrecht Bestaande Eigenwoningschuld'

Voor de advisering over hypotheken is het begrip ´bestaande eigenwoningschuld´ (Box 1) omschreven in Wet IB2001, artikel 10bis.1 ‘bestaande eigenwoningschuld’ relevant voor het bepalen van het wel/niet verplicht annuïtair /lineair aflossen van de hypotheek, zoals deze sinds Belastingplan 2013 (BP2013) bestaat. In een compilatie van diverse Fintool artikelen/helpdeskvragen wordt aan de hand van een aantal casussen/helpdeskvragen nader ingezoomd op de (on)mogelijkheden gebruik te maken van aflossingsvrije leningen of voortzetting van bijvoorbeeld een KEW/SEW/BEW.

Whitepaper 'Boedelmenging en hypotheekrenteaftrek'

Ongetwijfeld heeft u het in de adviespraktijk meegemaakt. Een stelletje dat allebei eerder een huis (hypotheekrenteaftrek) heeft gehad en nu een ander huis kopen. Gemakshalve is de trouwdatum gelijk aan de passeerdatum. En u weet: trouwen = boedelmenging. Hoe gaat dit nu met de hypotheekrenteaftrek? Bereken met het rekenmodel eenvoudig de leningdelen en bijbehorende resterende looptijden.

Boedelscheiding bij echtscheiding

Als twee personen in gemeenschap van goederen trouwen, vloeien beider vermogens samen. Dit heet "boedelmenging". Als gehuwden met gemeenschappelijk vermogen uit elkaar gaan, moet de boedel worden gescheiden of verdeeld. Daarbij zal de gemeenschappelijke woning op naam van één van de partners kunnen worden gesteld. Een boedelscheiding kan lang duren, bijvoorbeeld als de partijen het niet eens kunnen worden.

Evaluatierapporten eigenwoningregeling

De beleidswijzigingen sinds 2001 die in het onderzoek zijn betrokken betreffen de bijleenregeling, de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde regeling Hillen), de verhoging van het eigenwoningforfait voor woningen vanaf een bepaalde waarde, de fiscale aflossingseis en de tariefmaatregel voor aftrekbare kosten eigen woning.
Het is naar de mening van het kabinet aan een volgend kabinet om eventueel verdere stappen in de wijzigingen van de hypotheekrenteaftrek te zetten.

Evaluaties eigenwoningregeling

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer antwoorden op vragen naar aanleiding van een schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling gegeven. Hieronder een selectie uit de 75 vragen.

Meer duidelijkheid over duur renteaftrek en berekening hypotheekbedragen

De vraag van de heer K. is of het renteaftrekverleden van de ene echtgenoot door een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen voor 50% overgaat op de andere echtgenoot vanwege de civielrechtelijke boedelmenging. Staatssecretaris M. Snel heeft antwoord gegeven.

Kamerbrief over communicatie eigenwoningregeling

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Fin) over de wijze van communicatie over de eigenwoningregeling. Dit naar aanleiding van het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2013 over het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014, waarbij door Blok is toegezegd om in december 2013 samen met de Staatssecretaris van Financiën een brief over de wijze van communicatie over de eigenwoningregeling aan de Kamer te sturen.

Goedkeuringsbesluit toegepast bij aangaan hypotheek

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoord op eerder gestelde Kamervragen. Een van de vragen was: 'Welk recht op hypotheekrenteaftrek bestaat er bij twee gehuwden die een woning laten bouwen om er samen te gaan wonen, maar nog voordat de woning klaar is gaan scheiden, waarna één van de beide partners in het huis zal gaan wonen? Hoe werkt dit uit bij ongehuwde partners?'

EWR blijft weerbarstig - Rectificatie

Wellicht had u de casus '1+1 = 3?' goed beantwoord. Nu een kleine variant.

Relatie A: 100% eigenaar van een hypotheekvrije woning met een vrije marktwaarde van €200.000.
Relatie B wenst in te trekken bij relatie A, waarbij 50% van de woning van A wordt verworven. Relatie B is starter en heeft geen eigen middelen. De verwerving ad €100.000 (50% van €200.000) wordt gefinancierd met een annuïtaire lening (360 maanden). In een draagplichtovereenkomst wordt de schuld van B vastgelegd.

Echter, ook nu botert het na een jaar niet zo goed meer tussen A en B. De relatie wordt beëindigd en de populaire woning wordt (direct) verkocht (opbrengst €200.000).

Interne draagplichtovereenkomst

Vanuit Fintool hebben wij heel lang ‘de boot afgehouden’ als het ging om de vraag van abonnees of wij ook een draagplichtovereenkomst op wilden stellen, of een voorbeeld hebben. Inmiddels zijn er een aantal marktpartijen die een ‘sjabloon’ te koop aanbieden. Vervolgens hebben wij van diverse adviseurs via de helpdesk zo’n ingevuld document ter beoordeling ontvangen, en hoewel het soms slechts een paar variabelen zijn die ingevuld hoefden te worden, ging het soms toch (fiscaal) mis.

Draagplichtovereenkomst adviseren?

Met het besluit van Menno Snel is er voor hypotheekadviseurs een (extra) adviesmoment bijgekomen. Naast het wel/niet toepassen van het besluit, is er ook de mogelijkheid tot het gebruik maken van een schriftelijke overeenkomst - draagplichtovereenkomst - waarbij partijen ieder hun eigen hypotheekregime behouden. Typisch een hypotheekadviseur vraagstuk en daarmee wellicht vallend onder de dekkingsvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Draagplichtovereenkomst en bijleenregeling

Volgens een Kifid uitspraak is de Adviseur uitgegaan van een onjuiste uitleg van de bijleenregeling. De vordering van Consumenten wordt toegewezen voor zover die ziet op de helft van de advieskosten en de kosten van de boekhouder vermeerderd met wettelijke rente.

Draagplichtovereenkomst (1)

In een aantal nieuwsbrieven zullen we bij de ‘draagplichtovereenkomst’ stilstaan. Aan de hand van een aantal casussen worden de 'pijnpunten' rondom een draagplichtovereenkomst weergegeven. Ook zullen we met een 'leidraad' voor notarissen komen, zodat de (hypotheek)adviseur de consument kan doorverwijzen naar de notaris.

Draagplichtovereenkomst (2)

Eerder gaven we al aan dat een draagplichtovereenkomst op een 'bierviltje' vastgelegd kan worden. Toch zijn er aandachtspunten die door de hypotheekadviseur besproken dienen te worden. Zo kan het gebeuren dat relatie (extra) wenst af te lossen.

Draagplichtovereenkomst (3)

Fiscaal kan een draagplichtovereenkomst uitkomst bieden. Civielrechtelijk zitten er wel wat haken en ogen aan. Hieronder een casus ingeval van oversluiten.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.