27 nov 2015 Basismodule

Achtergrondinformatie: ontslag via UWV

UWV heeft een verkort overzicht gemaakt met alle achtergrondinformatie rondom ontslag en de ontslagprocedure via UWV.
27 nov 2015 Hypothecair krediet

Rapport 'Concurrentie en keuze op de markt voor nieuwe koopwoningen.

Het rapport bevat een vervolgmeting voor de jaren 2013 en 2014 van een onderzoek (nulmeting) uit 2008 naar de mate van concurrentie en keuze bij nieuwbouw van woningen. In een Kamerbrief heeft minister Schultz van Haegen de Tweede Kamer geïnformeerd over de visie van het kabinet op het grondbeleid in het licht van de maatschappelijke opgaven.
27 nov 2015 Vermogensadvies

Nederlands depositogarantiestelsel wordt meer risicogebaseerd

Vanaf 26 november geldt een nieuw, vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel (DGS). Nederland heeft hiermee de Europese DGS-richtlijn geïmplementeerd. De Nederlandsche Bank (DNB) start nu met de uitvoering van het nieuwe stelsel.
26 nov 2015 Hypothecair krediet

Beleidsdoorlichting artikel 1 Woningmarkt

De beleidsdoorlichting laat zien dat het karakter van het beleid op de woningmarkt over de tijd is veranderd. Mede door het beleid van de afgelopen decennia zijn er geen grootschalige kwantitatieve en kwalitatieve tekorten meer op de woningmarkt. Het huidige beleid is, naast het oplossen van knelpunten als gevolg van de actuele migratiestroom, nu meer gericht op bescherming van de huurder en de betaalbaarheid van het wonen voor de doelgroep van beleid, gegeven de hoge kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad.
26 nov 2015 Vermogensadvies

Verkeerde overboekingen door tikfouten in IBAN nagenoeg uitgesloten

De Consumentenbond stelt dat consumenten veel verkeerde overboekingen doen omdat er door de banken niet wordt gecontroleerd of de naam en het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde met elkaar overeenkomen.
27 nov 2015 Pensioen

Onderzoeksrapport renteafdekking van Pensioenfondsen

In opdracht van mijn ministerie heeft DNB onderzocht in welke mate en op welke wijze pensioenfondsen hun renterisico afdekken, welke motieven zij daarvoor hebben en hoe de afdekking van het renterisico zich in de tijd ontwikkelt. DNB heeft voorts de voor- en nadelen van renteafdekking in beeld gebracht, alsmede de mogelijkheden die pensioenfondsen thans hebben om hun renteafdekking te wijzigen. Tot slot is onderzocht wat de invloed is van de wijziging van het ftk op de mate waarin en de manier waarop pensioenfondsen hun renterisico afdekken.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2014. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.