Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 okt 2021 Nieuws

Polis met clausuleblad? Dan aangetekend versturen..

Verzekeraar weigert vergoeding van schade na diefstal van auto op de grond dat de auto niet was voorzien van een voertuigvolgsysteem, zoals omschreven in de polis. Consument stelt hiertegenover dat het polisblad met beveiligingseisen hem nooit heeft bereikt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Beslissing(en)

Geschillencommissie geeft Verzekeraar gelijk en neemt als vaststaand aan dat Consument het polisblad heeft ontvangen. Commissie van Beroep acht daarentegen niet buiten redelijke twijfel dat het polisblad met beveiligingseisen Consument heeft bereikt en veroordeelt Verzekeraar over te gaan tot uitkering van schade.

Geschillencommmissie

De Geschillencommissie heeft de klacht van Consument ongegrond bevonden en de vorderingen van Consument afgewezen.

De Geschillencommissie is tot deze beslissing gekomen omdat zij, kort gezegd, van oordeel is dat Verzekeraar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op of omstreeks de door Verzekeraar genoemde vijf data telkens een polisblad met daarop de beveiligingseisen via PostNL aan het adres van Consument heeft verzonden en niet aannemelijk is dat Consument geen van de vijf polisbladen heeft ontvangen. De Geschillencommissie neemt als vaststaand aan dat Consument het polisblad wel heeft ontvangen en ook op de hoogte was van de daarin opgenomen beveiligingseisen. Omdat op het moment van de diefstal van de auto in november 2019 niet aan die beveiligingseisen was voldaan, heeft Verzekeraar op goede gronden dekking geweigerd.

De Commissie van Beroep oordeelt als volgt:

Ook in beroep is de kernvraag of kan worden aangenomen dat het polisblad waarin de door Verzekeraar gestelde beveiligingseisen waren geformuleerd, Consument heeft bereikt. Uitgangspunt is dat de Verzekeraar moet aantonen dat Consument het polisblad heeft ontvangen. Bij de beoordeling van de vraag of Consument het polisblad heeft ontvangen, zal de Commissie van Beroep ervan uitgaan dat Verzekeraar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op de door haar genoemde data telkens een polisblad met vermelding daarin van de beveiligingseisen aan Consument heeft verzonden. Deze verzending is, zo volgt uit de stellingen van Verzekeraar, per gewone post geschied. Van de zijde van verzekeraar is ter zitting op de vraag van Consument waarom stukken als de onderhavige niet per aangetekende post worden verstuurd, geantwoord dat dit berust op een keuze van Verzekeraar ‘omdat het niet rendabel is om alles aangetekend te versturen’ en dat er zeer zelden iets mis gaat.

(..)

De Commissie van Beroep neemt hierbij ook in aanmerking dat het niet-verlenen van dekking ingrijpende gevolgen kan hebben voor een consument.

Aangetekend versturen (..)

De Commissie van Beroep neemt verder in aanmerking dat een verzekeraar geschillen als hier aan de orde betrekkelijk eenvoudig kan voorkomen, bijvoorbeeld door een polisblad met tot dan toe onbekende beveiligingseisen, die verval van dekking tot gevolg kunnen hebben, aangetekend te versturen.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wanbetaling? Dan aangetekende brief versturen.

Consument heeft sinds 21 juni 2010 een woonlastenverzekering bij Verzekeraar. Op 24 september 2018 heeft Verzekeraar Consument geïnformeerd dat de premies met betaaldatum 21 juli 2018 en 21 augustus 2018 niet konden worden afgeschreven en heeft Verzekeraar aangegeven dat de premie bij de eerstvolgende incasso wordt geïnd. Deze incasso mislukt wederom.

Hellend vlak

De consument is tweemaal, vlak na elkaar, slachtoffer geworden van oplichting waarbij derden in totaal meer dan € 100.000,- van zijn bankrekeningen hebben ontvreemd. De consument heeft de bank verzocht deze schade te vergoeden. De bank heeft dit verzoek afgewezen waarna de consument een klacht bij Kifid heeft ingediend.

Polisblad met uitsluitingsclausule, verzekeraar moet ontvangst door verzekeringnemer aantonen

Consument heeft een arbeidsongeschiktheidsclaim op haar woonlastenbeschermingsverzekering ingediend. Verzekeraar heeft de claim afgewezen met een beroep op een op het polisblad geplaatste uitsluitingsclausule. Consument echter heeft het polisblad nooit ontvangen en was niet bekend met deze uitsluitingsclausule.

Ondanks ouderdom auto geen verval alarmclausule

In een Kifid klacht is een Consument van mening dat de leeftijd en waarde op het moment van de diefstal ver beneden het bedrag is waarvoor een volgsysteem (klasse 5) nodig is en dat de clausule geen zin heeft, omdat de gestelde beveiligingseisen de diefstal niet had kunnen voorkomen of ervoor kunnen zorgen dat de auto teruggevonden zou worden.

Autoverzekering met alarmclausule?

Consument sluit via de Adviseur een autoverzekering. Op het polisblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een klasse 3 beveiligingssysteem. De auto beschikte over dit beveiligingssysteem. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen, omdat Consument niet in het bezit was van een geldig certificaat ten aanzien van het beveiligingssysteem.

Clausule polisblad of polisvoorwaarden?

Consument heeft een beroep gedaan op zijn inboedelverzekering vanwege een schade aan zijn telefoon nadat hij deze had laten vallen. Consument heeft de telefoon vervolgens laten herstellen en de reparatiekosten bedroegen € 119,79. Vervolgens heeft Consument de herstelkosten geclaimd bij zijn inboedelverzekeraar.

Verwijzing naar digitale polisvoorwaarden volstaat niet

Consument vordert een vergoeding van de schade aan haar tuin. Verzekeraar heeft de schadeclaim afgewezen op grond van de Verzekeringsvoorwaarden. De Commissie oordeelt dat de Verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze niet op de juiste wijze aan Consument ter beschikking zijn gesteld.

Volstaat aangetekende brief verzenden?

Een eigenaar ('eigenaar appartement') van een bedrijfspand en een afzonderlijke bovenwoning (appartement) had in 2010 het bedrijfspand verkocht aan 'koper bedrijfspand'. Bij deze koop hebben partijen in een akte een bepaling opgenomen dat de eigenaar ['eigenaar appartement'] van de bovenwoning onder algemene titel verplicht zich jegens de koper ['koper bedrijfspand'] om bij een voorgenomen verkoop en levering van het te verkopen registergoed of een deel daarvan, dit vooraf bij aangetekend schrijven te koop aan te bieden aan de koper ['koper bedrijfspand'], zulks voor een koopsom, die in onderling overleg tussen de ondergetekenden zal worden vastgelegd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 okt 2021

Laatst gewijzigd

14 okt 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.