Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 aug 2017 Nieuws

Kamervragen over nijpend woningtekort

Minister Plasterk heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht dat het woningtekort nijpend wordt.
Ook geeft hij antwoord op Kamervragen over de financiering van bijzondere woonvormen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (pdf, 4 pagina's)

Er is de komende jaren behoefte aan nieuwbouw van woningen. Dit wordt ook op grote schaal opgepakt. In de ramingen, die op basis van onder andere door gemeenten aangeleverde bouwplannen zijn gemaakt, wordt voor de komende 10 jaar uitgegaan van een gemiddelde nieuwbouw van ongeveer 70 duizend woningen per jaar.

Zoals ook in de Staat van de Woningmarkt 2016 is aangegeven, blijft in de prognoses de eerste jaren de groei van de woningvoorraad achter bij de groei van de geraamde woningbehoefte. Dit beeld is regionaal gedifferentieerd. Er zijn gebieden waar een extra inspanning wenselijk is, en er zijn gebieden waar de verwachte bouwproductie (ruim) voldoende is om de verwachte vraag naar woningen te accommoderen. De urgentie om het aanbod te vergroten wordt door desbetreffende gemeenten en provincies ook onderkend. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de prognoses met onzekerheid omgeven zijn.

Bron: Rijksoverheid

Download: "Kamervragen bijzondere woonvormen" (pdf, 4 pagina's)

NHG

Zijn er belemmeringen voor het Waarborgfonds Eigen Woningen om zich te richten op het borgen van de financiering van woongebouwen voor ouderen en/of mensen met een beperking?

Wat zijn de voor- en nadelen als het Waarborgfonds Eigen Woningen haar doelgroep zou verbreden naar deze twee vormen van wonen?

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) richt zich met de Nationale Hypotheek Garantie uitsluitend op het garanderen van hypotheken van individuele huishoudens. Voor het specifieke geval zoals hier geschetst, voor ouderen, of mensen met een beperking, zijn er geen belemmeringen om een NHG-garantie aan te vragen, mits de hypothecaire financiering per woning of appartement wordt aangevraagd en de aanvrager aan de Voorwaarden en Normen van het WEW voldoet.

Ieder jaar worden deze NHG-Voorwaarden en Normen aangepast aan de veranderende behoeftes in de markt. Het WEW neemt ook de behoefte van deze doelgroep mee in de evaluatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat het WEW nu niet in de positie is om het risico van het afhaken van deelnemers goed te kunnen beoordelen noch om de lokale behoefte aan een bepaalde woonzorgvorm in te schatten en te bepalen of deze behoefte een bestendig karakter heeft.

Loan to value

Klopt het dat het moeilijk is om collectieve ruimten in een wooncomplex te financieren, omdat hypotheekregels er voor zorgen dat alleen de waarde van de individuele woning meetelt voor de 'loan to value' en daarmee te financieren is door een hypotheek?

Antwoord
Vanuit het Expertteam Eigenbouw ontvang ik inderdaad signalen dat bij veel tot stand gekomen initiatieven tijdens het traject is ingeleverd op aspecten als gemeenschappelijke ruimtes, logeerkamers en domotica. De Loan-to-Value is hierbij echter niet knellend, het gaat met name om het financieel haalbaar maken van het project en het betaalbaar houden van de woningen. De aanwezigheid van collectieve voorzieningen en ruimten verhoogt doorgaans de waarde van de individuele appartementen die hier toegang tot hebben. Een taxateur zal dit meewegen in de bepaling van de woningwaarde.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Gebouwgebonden financiering niet haalbaar

In het Energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in samenwerking met marktpartijen en natuur- en milieuorganisaties, zal onderzoeken of de voordelen van een aan de woning gekoppelde lening (ten opzichte van de aan de persoon gekoppelde lening zoals nu het geval is) voor ingrijpende renovatie ten behoeve van verbetering van de energieprestatie opwegen tegen de nadelen.

Oproep opstellen noodplan woningbouw

Volgens de Neprom worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de grote vraag tegemoet te komen. De Neprom roept de politieke partijen dan ook op om hier (alsnog) werk van te maken.

Kamervragen over bericht dat de woningbouw in de knel komt

Minister Plasterk biedt de antwoorden aan op Kamervragen over het bericht dat de woningbouw in de knel komt door gebrek aan bouwgrond.
Ook reageert hij op Kamervragen over het bericht dat de ombouw naar gasloze woningen al snel €60.000 per woning kost.

Koopwoningmarkt: Versnelling duurzaamheid in koopsector niet gelukt

In het rapport ‘Het beleid in de koopsector’ geeft Amsterdam School of Real Estate (ASRE) een beeld van het recente verleden op basis van een evaluatie van het beleid van minister Blok, van het heden langs de lijnen van de verkiezingsprogramma’s en wat de toekomst betreft, geven ze een eigen visie over de gewenste, verdere hervorming van de koopwoningmarkt.

Kamervragen over droog koken nieuwbouwmarkt

Minister Blok heeft uitgebreid gereageerd op Kamervragen over het bericht 'Woningtekort dreigt door droog koken nieuwbouwmarkt'.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 aug 2017

Laatst gewijzigd

16 aug 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.