Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 jul 2017 Nieuws

Afschaffing doorsneesystematiek bij pensioenopbouw

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt in antwoord op het verzoek om voorlichting op dat bij de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel weliswaar rekening gehouden dient te worden met het Europeesrechtelijke verbod op leeftijdsdiscriminatie, maar dit verbod sluit een overgang naar een pensioenstelsel met een degressieve opbouw niet bij voorbaat uit.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doorsneesystematiek

De doorsneesystematiek houdt in dat werknemers ongeacht hun leeftijd op jaarbasis evenveel pensioen opbouwen en voor die pensioenopbouw dezelfde premiepercentages betalen.

Progressieve premie

Er kan worden gekozen voor stijging van de premie met het stijgen van de leeftijd (progressieve premie).

Degressieve opbouw

Bij degressieve opbouw neemt de pensioenopbouw af met het stijgen van de leeftijd).

Leeftijdsdiscriminatie

De Afdeling advisering merkt op dat zowel in een stelsel waarin de doorsneesystematiek wordt gehanteerd als in een stelsel waarin de pensioenopbouw actuarieel neutraal is, er onevenwichtigheden en ongelijkheden zijn tussen groepen deelnemers. Vanwege de ruimte die lidstaten toekomt, staat het Europese recht op zichzelf niet in de weg aan de keuze voor een degressieve opbouw in een nieuw pensioenstelsel. Wel moet dan worden gemotiveerd dat die keuze is ingegeven door een legitieme doelstelling en dat die keuze in het licht van het nieuwe stelsel als geheel, passend en noodzakelijk is. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe het nieuwe pensioenstelsel vormgegeven gaat worden, kan nu nog niet worden beoordeeld of het uiteindelijke voorstel de toetsing aan het verbod op leeftijdsonderscheid zal kunnen doorstaan.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

In een publicatie van het CPB worden mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsnee­systematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst geschetst. De doorsneesystematiek, waarin de premie en de opbouw van rechten (in % van het pensioengevend loon) voor alle deelnemers gelijk zijn, negeert het verschil in beleggingshorizon tussen inleg op jonge leeftijd en inleg op latere leeftijd. Dit leidt tot herverdeling, verstoring van de arbeidsmarkt en bemoeilijkt ruimere keuzevrijheid bij de inleg. Een overgang van de doorsneesystematiek naar degressieve opbouw leidt tot een hiaat in de pensioenopbouw van bestaande deelnemers, met name voor die rond middelbare leeftijd.

CPB publicatie effecten naar nieuw pensioenstelsel

De voorgenomen overgang naar een nieuw pensioenstelsel zonder doorsneesystematiek is gunstig voor toekomstige deelnemers, maar ongunstig voor de meeste bestaande deelnemers. De doorsneesystematiek is ongunstig voor mensen die halverwege hun loopbaan zelfstandige worden en gaat niet goed samen met keuzevrijheid bij de inleg.

Afschaffing doorsneesystematiek

Het kabinet vindt dat alle werkenden een toereikend pensioen moeten kunnen opbouwen. Daarnaast moeten mensen beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit, collectieve risicodeling en heldere afspraken daarover. De huidige doorsneesystematiek wordt afgebouwd. Dat zijn de drie belangrijke pijlers van de Hoofdlijnennota voor een toekomstige inrichting van het stelsel van aanvullende pensioenen in Nederland.

Doorsneesystematiek pensioenen betekent herverdeling tussen jong en oud

Binnen de meeste pensioenregelingen is sprake van een forse herverdeling van jong naar oud. Dit is het gevolg van de doorsneesystematiek. De kosten voor verandering van dit systeem kunnen oplopen tot honderd miljard euro. Dat schrijven Marcel Lever, Jan Bonenkamp en Ryanne Cox in de CPB Policy Brief ‘Doorsneesystematiek in pensioenen onder druk?’. Deze Policy Brief beoogt een toegankelijke samenvatting te zijn van de meer technische CPB Notitie ‘Eindrapportage Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek’, die eind december 2013 werd gepubliceerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 jul 2017

Laatst gewijzigd

17 jul 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.