Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 dec 2011 Nieuws

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website: uitsluiting van aansprakelijkheid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!
Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening.
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Fintool BV, c.q. de bronnen welke worden vermeld. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopi�ren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie uit de financi�le dienstverlening.

Handelsmerken, service-merken en logo's

De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site voorkomen, berust bij Fintool BV. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fintool BV.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel Fintool BV zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Fintool BV wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Fintool BV zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

Fintool BV verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Fintool BV geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
Opmerkingen, ideeen, foutmeldingen, etc. kunt u melden bij info@fintool.nl.

Rubrieken

Opvoerdatum

6 dec 2011

Laatst gewijzigd

6 dec 2011

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.