Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 aug 2019 Nieuws

Opnieuw eenzijdige aanpassing krediet geoorloofd

Consument heeft in 2004 een zogenoemd Variabel Doorlopend Krediet afgesloten bij de Bank. Dit is een doorlopend krediet met een verschuldigd maandbedrag van 1,5% van het opgenomen krediet. De Bank heeft eenzijdig de kredietovereenkomst gewijzigd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het verschuldigde maandbedrag is niet langer 1,5% van het opgenomen krediet maar 1,5% van de kredietlimiet.

Theoretische looptijd

De Commissie stelt voorop dat het in juni 2004 gesloten Krediet een theoretische looptijd heeft van 267 maanden, dat daarin is opgenomen dat het maandelijks verschuldigde bedrag 1,5% van het opgenomen krediet bedraagt en dat in de overgelegde kredietovereenkomst géén wijzigings- of (voortijdige) beëindigingsmogelijkheid is opgenomen.

Voorwaarden? [....]

Geen van de partijen heeft de destijds op de kredietovereenkomst van toepassing zijnde voorwaarden (die op de achterzijde van de overeenkomst zouden zijn opgenomen) overgelegd in deze klachtprocedure. Dat de Bank daar klaarblijkelijk niet meer over beschikt, verdient niet de schoonheidsprijs. De Bank heeft wel de (volgens de Bank van toepassing verklaarde) voorwaarden uit 2010 en 2013 overgelegd en gesteld dat de Bank op basis daarvan bevoegd is de voorwaarden te wijzigen en de kredietlimiet aan te passen indien daar aanleiding toe is. De Commissie is echter met Consument van oordeel dat uit de gesloten kredietovereenkomst niet blijkt dat de Bank de bevoegdheid heeft op een later moment (aanvullende) voorwaarden van toepassing te verklaren of de afspraken tussen partijen op enige andere wijze te wijzigen. De voorwaarden uit 2010 en 2013 zijn dus niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Consument en de Bank.

Afspraak is afspraak

De Commissie is daarom met Consument van oordeel dat de Bank geen contractuele wijzigingsbevoegdheid heeft op basis waarvan zij de doorgevoerde wijziging heeft kunnen doorvoeren. Volgens de algemene beginselen van het contractenrecht zijn beide partijen dus in beginsel gehouden de met elkaar gemaakte afspraken, waaronder die met betrekking tot de maandelijks verschuldigde aflossing, gedurende de gehele looptijd van de kredietovereenkomst na te komen.

Onvoorzien

De onvoorziene omstandigheid is er kort samengevat in gelegen dat de Autoriteit Financiële Markten (verder: AFM) in het ‘Normenkader 2016-2017’ aandringt op een ambitieuze aanpak van kredietverstrekkers om kredieten waarop in de praktijk beperkt wordt afgelost aan te pakken. Van een dergelijk krediet is naar de mening van de Bank sprake. Immers doordat het maandbedrag aan het opgenomen krediet is gekoppeld, daalt de aflossingscomponent in het maandbedrag naarmate het uitstaande krediet daalt.

Kasrondje

Tegenover het belang van de Bank om het belang van haar klanten centraal te stellen en te voldoen aan de normen van de AFM, staat het door Consument gestelde belang tot nakoming van de door hem met de Bank gesloten kredietovereenkomst. De Commissie merkt daarover op dat de aard van het krediet, namelijk dat het een doorlopend krediet is, niet is gewijzigd. Consument kan daarom nog steeds vrijelijk opnames doen tot aan de kredietlimiet. Consument wordt dus niet in zijn belang geschaad om over de gehele kredietlimiet te kunnen beschikken, ware het niet dat daar een (extra) handeling van zijn zijde voor benodigd is wanneer Consument naar zijn zin ‘teveel’ heeft afgelost en over een hoger opgenomen krediet wenst te beschikken. Naar het oordeel van de Commissie is dit belang echter onvoldoende zwaarwegend tegenover het belang van de Bank bij gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst. De onvoorziene omstandigheden zijn naar het oordeel van de Commissie van dien aard dat Consument naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.

Beslissing

De Commissie is van oordeel dat de wijziging in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is. De Bank heeft op grond van artikel 6:258 lid 1 BW de overeenkomst dus gedeeltelijk mogen wijzigen. De klacht van Consument is ongegrond en zijn vordering dient daarom te worden afgewezen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Bank mag aflossingsvrij doorlopend krediet eenzijdig beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat een kredietverstrekker hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de bank het product niet meer aan. Voor bestaande klanten wil de bank het product zodanig aanpassen dat klanten naast rente ook iedere maand een deel van het krediet terugbetalen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 aug 2019

Laatst gewijzigd

21 aug 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.