Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 dec 2017 Nieuws

Carve out van gepensioneerden

Staatssecretaris Klijnsma schrijft in een Kamerbrief aan de Tweede kamer over de carve out, de definitieve vaststelling van de waarschuwingstekst voor de variabele pensioenuitkering en over de uitwerking van de bewaarplicht van elektronisch verstrekte informatie door pensioenuitvoerders.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download:

Wat is een 'carve-out'?

Bij een 'carve-out' worden de pensioenrechten en pensioenaanspraken van een bepaalde deelgroep bij een pensioenuitvoerder overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Voorbeelden van deelgroepen zijn gepensioneerden, deelnemers in een specifieke pensioenregeling of deelnemers werkzaam bij een specifieke werkgever. De ontvangende pensioenuitvoerder kan een verzekeraar of een (ander) pensioenfonds zijn en eventueel ook een (andere) collectlviteitkring bij een algemeen pensioenfonds.

In de kern is bij een "carve-out' dus sprake van een partiële collectieve waardeoverdracht van een pensioenuitvoerder naar een andere pensioenuitvoerder.

Vereisten voor een (partiële) collectieve waardeoverdracht

Een collectieve waardeoverdracht kan betrekking hebben op alle pensioenaanspraken en pensioenrechten, maar het is ook mogelijk dat een collectieve waardeoverdracht alleen betrekking heeft op een gedeelte van de pensioenaanspraken en pensioenrechten. Een "carve-out' wordt door DNB gezien als een partiële collectieve waardeoverdracht en wordt als zodanig op dezelfde wijze getoetst als een reguliere collectieve waardeoverdracht, DNB heeft de bevoegdheid de collectieve waardeoverdracht te verbieden.

Er zijn twee vormen van collectieve waardeoverdracht.

Allereerst een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever en ten tweede een collectieve waardeoverdracht als gevolg van liquidatie van de pensioenuitvoerder. Bij de beoordeling van een collectieve waardeoverdracht let DNB er onder meer op dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Blj een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever (artikel 83 Pensioenwet) gaat het om de volgende eisen:

 1. De collectieve waardeoverdracht vindt plaats, op verzoek van de werkgever, in verband met één van de in artikel 83, lid 1 Pensioenwet opgesomde redenen.
 2. De belanghebbenden waarvan de waarden worden overgedragen hebben desgevraagd geen bezwaren geuit tegen de overdracht.
 3. De overdrachtswaarde wordt zodanig vastgesteld dat de voor mannen en vrouwen te verwerven pensioenrechten gelijk zijn, waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid wordt voldaan.
 4. Het voornemen tot collectieve waardeoverdracht is ten minste drie maanden voor de beoogde overdrachtsdatum aan DNB gemeld,
 5. Het pensioenfonds toont aan dat de vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht (artikel 104 Pensioenwet) dan wel het belanghebbendenorgaan (115c, lid 9 Pensioenwet) is verkregen en dat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.
 6. Het overdragende pensioenfonds kan aan DNB aantonen dat de overdracht geen nadelige gevolgen heeft voor de over te dragen belanghebbenden en de achterblijvende belanghebbenden^ en dat de belanghebbenden zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Door het opstellen van een zelfevaluatie moeten fondsen aantonen dat de belangen van de bij hun pensioenfonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers op evenwichtige wijze zijn afgewogen.
 7. DNB kan eventueel ook een verbod opleggen als er bij de ontvangende pensioenverzekeraar problemen zijn qua solvabiliteit of beheerste en integere bedrijfsvoering.

In het geval van een collectieve waardeoverdracht als gevolg van liquidatie (artikel 84 Pensioenwet) gelden de hiervoor genoemde eerste twee vereisten niet.

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 okt 2017

Laatst gewijzigd

13 dec 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.