Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 okt 2016 Nieuws

4,4 miljoen huishoudens hebben recht op hypotheekrenteaftrek

De vaste commissie voor Wonen en Rijksdienstheeft de verslag uitgebracht in de vorm van een lijst van vragen (117 stuks) met de daarop gegeven antwoorden.
Hieronder een selectie van vragen en antwoorden welke betrekking hebben op de woningmarkt/hypotheken/ NHG/Energielabel.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Vragen en antwoorden" (pdf, 33 pagina's)

22: Wat is de verwachtte ontwikkeling van de hoogte van de NHG-grens?
Antwoord: Het Waarborgfonds Eigen Woningen (de uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) zal voor 1 november de kostengrens per 1 januari 2017 bekendmaken. De kostengrens wordt gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs. Deze laat op dit moment een stijgende ontwikkeling zien.

23: Hoeveel geld wordt er in 2017 uitgegeven aan hypotheekrenteaftrek?
Antwoord: In 2017 gaat het om een bedrag van 10,3 miljard euro aan gederfde belastinginkomsten door hypotheekrenteaftrek. Daarnaast is er sprake van een derving van 665 miljoen euro als gevolg van de Hillen-regeling, voor huishoudens met geen of een geringe eigenwoningschuld. Hier tegenover staat 3,3 miljard euro aan belastingontvangsten door het eigenwoningforfait.
Alle genoemde bedragen zijn ramingen.

25: In welke wet of besluit is opgenomen dat de LTV (loan to value) wordt verlaagd? En zijn afspraken met hypotheekverstrekkers in besluiten/wetten geregeld?
Antwoord: In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen is opgenomen dat bij ministeriële regeling de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning wordt vastgesteld. In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet is opgenomen dat de LTV-limiet wordt verlaagd.
In de Wet financieel toezicht (Wft) en lagere regelgeving zijn de voorwaarden opgenomen waaraan hypotheekverstrekkers moeten voldoen. Deze zijn veelal tot stand gekomen na overleg met de sector. Daarnaast hebben hypotheekverstrekkers onderling afspraken gemaakt over normen ter invulling van een verantwoord hypotheekverstrekkingsbeleid. Deze zijn vastgelegd in de gedragscode hypothecaire financieringen.

26: Hoe is de verdere verlaging van de LTV geregeld? Waarom is hiervoor gekozen?
Antwoord: In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet is opgenomen dat de LTV jaarlijks met één procentpunt verder wordt verlaagd van 102% in 2016 tot 100% in 2018. De LTV wordt verlaagd om het risico voor consumenten op restschulden te verminderen en draagt bovendien bij aan de financiële stabiliteit.

34: Hoeveel definitieve energielabels zijn er verstrekt in 2016? En wat is de verwachting voor 2017?
Antwoord: In 2016 zijn tot ultimo september in totaal 384.472 energielabels definitief geregistreerd.

38: Hoeveel mensen ontvangen huurtoeslag en hoe groot is het totale beslag hiervan in 2017? Hoeveel mensen ontvangen hypotheekrenteaftrek?
Antwoord: In de raming die ten grondslag ligt aan de begroting wordt uitgegaan van circa 1,4 miljoen huurtoeslaggerechtigden. Het bedrag over 2017 dat hiermee gemoeid is, is 3,611 miljard euro. Dit bedrag betreft het saldo van uitgaven en ontvangsten. Verder hebben in 2017 naar verwachting circa 4,4 miljoen huishoudens recht op hypotheekrenteaftrek.

39: Hoeveel huur- en koopwoningen zijn er in Nederland?
Antwoord: Op 1 januari 2015 telde Nederland 7.278.000 (bewoonde) woningen: 4.328.000 (59%) koopwoningen en 2.950.000 huurwoningen (41%). (Bron: WoON 2015, BZK/CBS).

42: Wat is de totale waarde van het aantal hypotheken?
Antwoord: De totale waarde van het aantal hypotheken bedroeg in de eerste helft van 2016 650 miljard euro volgens DNB.

43: Hoeveel mensen gaan gebruik maken van de nieuwe schenkingsregeling voor de eigen woning per 1 januari 2017? Wat is de verwachting?
Antwoord: De verwachting is dat er in 2017 20.000 schenkingen worden gedaan die vallen onder de vrijstelling voor de eigen woning. Hiervan zijn 15.000 schenkingen van ouders aan kinderen, 2.000 van grootouders aan kleinkinderen en 3.000 aan overige verkrijgers.

44: Wat is de gemiddelde WOZ-waarde per woning in Nederland? Wat is de gemiddelde WOZ-waarde per koopwoning?
Antwoord: Op basis van het Woononderzoek 2015 kan een uitsplitsing naar huur en koopwoningen worden gemaakt. In dit bestand bedraagt de WOZ-waarde per 1 januari 2014 gemiddeld 210.000 euro. Voor koopwoningen lag deze waarde op 251.000 euro en voor huurwoningen op 149.000 euro.

45: Wat is de gemiddelde hypotheekrente op dit moment?
Antwoord: De gemiddelde hypotheekrente van alle lopende hypotheken is op dit moment 3,8%. Voor nieuwe hypotheken is dat 2,6%3.

46: Hoeveel mensen hebben op dit moment een restschuld of een onderwaarde op hun huis? Kan er een grafiek worden gegeven van hoe hoog de gemiddelde restschuld sinds 2008 is? Kan in een grafiek worden aangegeven hoeveel mensen een restschuld of onderwaarde op hun huis hebben sinds 2008?
Antwoord: Uit de Loan Level Data van DNB blijkt dat in het eerste kwartaal van 2016 22,5% van de huishoudens een hypotheekschuld heeft die hoger is dan de (markt)waarde van de eigen woning (onderwaarde), dit komt neer op circa 800.000 huishoudens. Het aantal huishoudens met een onderwaarde neemt sinds 2013 af. Zie verder grafieken bladzijde 13/14/15 pdf.

48: Voor energiebesparende maatregelen zijn de volgende instrumenten beschikbaar:

  • Nationaal Energiebespaarfonds
  • Subsidie energiebesparing eigen huis
  • Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)
  • De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector

54: Hoe vaak is er in 2016 een beroep gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie?
Antwoord: In het eerste halfjaar van 2016 zijn er 1.873 verliesdeclaraties ingediend bij het Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit is een kwart minder dan in het eerste halfjaar van 2015, toen werden er namelijk 2.394 verliesdeclaraties ingediend.

55: Waarom wordt de hoogte van de Nationale Hypotheekgarantie weer gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde, en hoe wordt deze woningwaarde bepaald?

Antwoord: Als onderdeel van de crisismaatregelen is in 2009 de NHG-kostengrens tijdelijk verhoogd. In 2013 is besloten om de kostengrens geleidelijk af te bouwen om deze vervolgens na 2016, net als in de periode vóór de tijdelijke verhoging, te koppelen aan de gemiddelde woningprijs (Kamerstuk 32 847 nr. 96).
Bij de berekening van de gemiddelde woningwaarde wordt gekeken naar de gemiddelde koopsom gepubliceerd door het Kadaster over de maanden juni, juli en augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van de normenwijziging.

56: Hoe verloopt de dialoog met de Europese Commissie over de aanbevelingen voor de Nederlandse woningmarkt?
Antwoord: Het kabinet heeft in mei gereageerd op de landenspecifieke aanbevelingen voor 2016 van de Europese Commissie. Op het punt van de woningmarkt is de strekking van de reactie dat het kabinet al diverse maatregelen heeft genomen en geen aanvullende maatregelen zal nemen omdat rust op de woningmarkt van belang is. De Ecofin Raad heeft in juli 2016 de landenspecifieke aanbevelingen goedgekeurd, waaronder die voor de Nederlandse woningmarkt. Sinds die tijd zijn er de reguliere contacten op ambtelijk niveau geweest met de Commissie over ontwikkelingen op de woningmarkt. In november van dit jaar start het Europees Semester voor het jaar 2017, waarin mogelijk de woningmarkt weer aan de orde zal komen, en gaat de dialoog met de Europese Commissie verder.

64: Welke aanpassingen voorziet u in het energielabel? Hoe wordt voorkomen dat de bureaucratie hierdoor sterk toeneemt? Wanneer krijgt de Kamer hiervoor een uitgewerkt plan?
Antwoord: Ik voorzie vooralsnog geen aanpassingen in de systematiek van het energielabel. Wel blijf ik het energielabel monitoren, zodat in de toekomst eventueel benodigde aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vragen en antwoorden woningmarkt

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 20 september 2016 inzake de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën. Hieronder een beknopte selectie uit maar liefst 126 vragen op het gebied van o.a. de woningmarkt (hypotheekrente en LTV) en fiscaliteit.

Vragen over Macro Economische Verkenning (MEV) 2017

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2017. Hieronder een beknopte selectie uit maar liefst 115 vragen op het gebied van werkgelegenheid, woningmarkt en fiscaliteit.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.