Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 mei 2018 Nieuws

Houd dubbele afboeking door administratieve fout stand?

Een consument heeft één keer een bedrag van € 10.000 ingelost op zijn hypothecaire geldlening. De Bank heeft per abuis € 20.000 in mindering gebracht op het openstaande bedrag. Een half jaar later vraagt de consument een aflosnota op (waarbij de dubbele boeking in verwerkt was).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Begin 2016 heeft de Bank geconstateerd dat zij een fout had gemaakt voor wat betreft de verwerking van € 10.000 op 6 mei 2015. Op 19 februari 2016 heeft de Bank Consument  hierover geïnformeerd en verzocht om teruggave van € 10.000.

Onderzoeksplicht

De Commissie ziet zich voor de vraag gesteld of Consument er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat door betaling van € 14.030,80 op 2 november 2015 zijn rekening - courant krediethypotheek afgelost zou zijn. Bij de beoordeling van deze vraag, geldt als uitgangspunt artikel 3:35 BW.
Concreet komt de inhoud van dit artikel erop neer dat de Bank in beginsel gehouden is aan de opgave die hij aan Consument heeft gedaan, ook indien die opgave een fout bevatte. Voorwaarde daarvoor is evenwel dat Consument er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat deze opgave de werkelijke bedoeling van de Bank weergaf.
Gerechtvaardigd vertrouwen wordt onder meer niet aangenomen als Consument, gelet op de omstandigheden van het geval, behoorde te twijfelen aan de juistheid van de mededelingen van de Bank. Men spreekt dan ook wel over een zogenoemde onderzoeksplicht.

Administratie lezen

Naar het oordeel van de Commissie mocht Consument er niet van uitgaan dat door betaling van € 14.030,80 op 2 november 2015 zijn rekening-courant krediethypotheek afgelost zou zijn. Consument heeft op 23 april 2015 € 10.000 gestort die, naar Consument ook niet gemotiveerd betwist, door een administratieve fout van de Bank op 6 mei 2015 nog een keer is verwerkt. Consument heeft hiervan op 22 mei 2015 een afschrift van ontvangen. Nu Consument enkel één keer een storting heeft gedaan van € 10.000 had het hem moeten opvallen dat niet een bedrag van € 10.000, maar een bedrag van € 20.000 werd ingelost op het openstaande bedrag van zijn rekening-courant krediethypotheek. Consument heeft het afschrift van 22 mei 2015 ‘voor kennisgeving aangenomen en bij alle andere afschriften in een mapje opgeborgen’, zoals hij zelf stelt, maar dit is de Bank niet toe te rekenen. Dat dit ‘het lot van bankafschriften’ is zoals gesteld door Consument, deelt de Commissie niet, nu de afschriften een overzicht geven van de opgenomen dan wel gestorte bedragen en het openstaande bedrag van de rekening-courant krediethypotheek en bestemd zijn voor de persoonlijke administratie van Consument. Van Consument mag daarom verlangd worden dat hij zijn afschriften controleert. Indien het lot van bankafschriften bedoeld waren om ongelezen te laten, zou het immers geen goede zin
hebben om deze te sturen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenfout pro forma aflosnota in voordeel klant

Een Consument vraagt bij de Bank een berekening van de boeterente op, die de Bank vervolgens geeft. In de berekening maakt de Bank echter een fout waardoor de indicatieve boeterente lager uitvalt dan daadwerkelijk het geval is. Hoewel aan een indicatieve berekening van de boeterente geen rechten ontleend kunnen worden, houdt het indicatieve karakter echter enkel verband met de rentestand.

Kifid: consument eigen verantwoording verschil aflosnota door boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld. Consument heeft zich erover beklaagd dat de geldverstrekker hem niet heeft gewaarschuwd dat, indien hij zijn lening niet voor een bepaalde datum zou aflossen, als vergelijkingsrente niet het 12-jaarstarief maar het 10-jaarstarief zou worden gehanteerd, waardoor de boete hoger zou uitvallen.

Particulieren worstelen met de financiële administratie

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het rapport Financiële administratie 2018 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Pro forma aflosnota

Kifid wijst een vordering van een consument af. De consument wenste de pro forma nota te hanteren, in plaats van de later verstrekte definitieve aflosnota. De definitieve versie viel duurder uit vanwege de gedaalde hypotheekrente.

Kifid: Foutieve opgave aflosnota mag gecorrigeerd worden

Een bank heeft een fout gemaakt in de berekening van de boeterente als gevolg van een storing. Met de opgave is informatie verstrekt. De opgave had niet de strekking van een aanbod namens de bank. Op grond van de algemene voorwaarden was de bank bevoegd de fout te herstellen. Desbetreffende beding niet onredelijk bezwarend. Ook los van die bevoegdheid kan de bank in de gegeven omstandigheden niet de vrijheid worden ontzegd om de verstrekte informatie recht te zetten, toen die onjuist bleek. Daarbij is van belang dat Belanghebbenden konden vermoeden dat sprake was van een fout en zij dus niet zonder meer erop mochten vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 mei 2018

Laatst gewijzigd

2 mei 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.