Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
31 aug 2017 Nieuws

Kifid uitspraak berekeningsmethodiek vervroegde aflossing

Consument stelt dat de Bank bij de vergoeding voor vervroegde aflossing meer dan haar daadwerkelijk geleden schade in rekening brengt. Niet in geding is dat de Bank de berekening van haar financiële nadeel bij vervroegde aflossing heeft gebaseerd op de berekeningsmethodiek zoals is opgenomen in de Leidraad van de AFM. Aangenomen wordt dat de Bank een acceptabele berekening heeft gemaakt, waartegenover Consument het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De vordering van Consument wordt afgewezen.

Beoordeling

Ter zitting is gebleken dat de kern van het geschil zich richt op de vraag of op de Bank de verplichting rust om aan Consument een specificatie van de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing te verstrekken, in het bijzonder ook van de fundingkosten en winstmarge. Consument stelt dat hij met deze specificatie zal kunnen bewijzen dat de door de Bank vastgestelde vergoeding hoger is dan de door haar daadwerkelijk te lijden schade bij vervroegde aflossing van de geldlening.

Naar het oordeel van de Commissie dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. Zij overweegt hiertoe als volgt.

De MCD is op 14 juli 2016 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd, namelijk in het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘B’W) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. In artikel 7:127 lid 3 BW is bepaald dat de vergoeding voor vervroegde aflossing eerlijk en objectief dient te zijn en niet hoger mag zijn dan het financiële nadeel dat de kredietgever zal lijden. De wijzigingen in het BW hebben eerbiedigende werking voor overeenkomsten gesloten voor 14 juli 2016. Daarnaast is bepaald dat de wijze van berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing voor een consument controleerbaar dient te zijn. Dit geldt voor zowel de bestaande hypothecaire geldleningen als hypothecaire geldleningen die na de inwerkingtreding van de wet zijn afgesloten.

Leidraad

De Leidraad is bedoeld om richting te geven en biedt een methode waarmee het financiële nadeel bij vervroegde aflossing kan worden berekend. Consument stelt echter dat in de Leidraad bepaalde aspecten die relevant zijn voor de berekening van het financiële nadeel niet worden onderkend en dat de Bank meer dan haar daadwerkelijk financiële nadeel in rekening brengt. Ter onderbouwing van zijn stelling heeft hij de Bank verzocht om een specificatie van de opbouw van het rentetarief, zodat hij de daadwerkelijke schade kan berekenen. De Bank heeft geweigerd aan dit verzoek te voldoen. Zij heeft toegelicht dat zij niet de door Consument gewenste specificatie kan overleggen en hiertoe ook niet verplicht is. Zij fundt op portefeuilleniveau en het is voor haar niet mogelijk om per leningdeel in elk persoonlijk geval aan te geven wat de exacte schade is. Een directe link ontbreekt. De AFM bevestigt in de Leidraad dat financiers het renterisico in de regel niet per individueel afgesloten geldlening, maar op portefeuilleniveau, (mogen) afdekken.

Netto contante waarde

De Bank hanteert de zogeheten netto contante waarde methode ex artikel 10 Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De Bank heeft op verzoek van Consument van deze berekening ook een specificatie verstrekt. In de Leidraad is opgenomen dat deze methode wordt beschouwd als een goede manier om de berekening van de vergoeding op een eerlijke en transparante wijze vorm te geven en daarmee niet meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Kifid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

31 aug 2017

Laatst gewijzigd

31 aug 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.