Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 jun 2017 Nieuws

In hoger beroep alsnog toekenning boete

Een voormalige koper heeft geen beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud. De verkoper claimde de boete van 10% van de koopsom op grond van de koopovereenkomst.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Eerdere uitspraak kantonrechter

In het bestreden vonnis heeft de kantonrechter de mededeling van de hypotheekadviseur (zie r.o. 3.1.e) voorop gesteld en hierbij overwogen dat ofwel tegen de achtergrond van artikel 16 van de koopovereenkomst tussen partijen moet worden geoordeeld dat de daar bedoelde ontbindende voorwaarde voorafgaand aan 22 oktober 2014 werd vervuld ofwel dat sprake is geweest van een verlenging van de periode tot na 22 oktober 2014.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat voormelde ontbindende voorwaarde hoe dan ook in vervulling moet zijn getreden omdat koper nu eenmaal de bedoelde financiering niet hebben verkregen. Op deze omstandigheid stuiten alle vorderingen van verkoper af, aangezien die vorderingen nu eenmaal een grondslag vinden in het voortbestaan van de rechten en verplichtingen uit de koopovereenkomst, die evenwel vervallen is, aldus de kantonrechter. [=> afwijzing verschuldigdheid te betalen boete]

Standpunt Hof (3.6.)

Het hof merkt ten overvloede het volgende op. In het geval verkoper met het verlengingsverzoek (telefonisch) ingestemd zou hebben, dan nog kan naar het oordeel van het hof niet worden gezegd dat kopers na de “overeengekomen” verlenging van 14 dagen of wellicht zelfs langer een geldig beroep op het financieringsvoorbehoud hebben gedaan. Immers, ook is niet gebleken dat koper na afloop van de gewenste verlenging van veertien dagen overeenkomstig de wijze zoals omschreven in artikel 16 lid 3 van de koopovereenkomst een beroep hebben gedaan op de ontbindende voorwaarde. Zo hebben kopers in het geheel niet aan verkoper of zijn makelaar schriftelijk medegedeeld, en dus ook niet goed gedocumenteerd, dat zij de ontbinding van de koopovereenkomst hebben ingeroepen.

Dat de voormalige verkoper de potentiele koper na 22 oktober 2014 nog heeft geholpen met de financiering maakt het vorenstaande niet anders.

Hof (3.9.)

Op grond van het vorenstaande komt het hof tot de conclusie dat niet vast is komen te staan dat koper een beroep hebben gedaan op het financieringsvoorbehoud zodat de overeenkomst perfect is geworden. Nu koper ook na ingebrekestelling de woning niet hebben afgenomen heeft verkoper de overeenkomst terecht ontbonden, ten gevolge waarvan verkoper een beroep kan doen op de in artikel 11 van de koopovereenkomst genoemde boete.

Geen matiging boete (3.10.)

Het hof stelt over de matiging van de boete het volgende voorop. De in artikel 6:94 BW opgenomen maatstaf dat voor matiging van de bedongen boete slechts reden kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, brengt mee dat de rechter pas als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt, van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken. Daarbij zal de rechter niet alleen moeten letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen (HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638).

Deze maatstaf, die noopt tot terughoudendheid bij het hanteren van de bevoegdheid tot matiging, geldt ook indien het gaat om een contractuele boete ter hoogte van 10% van de koopprijs in koopovereenkomsten ter zake onroerend goed (HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4986). Het enkele uiteenlopen van schade en boete is onvoldoende voor matiging.

Het beroep van koper op matiging van de boete wordt verworpen. Een boete van 10% van de koopsom is in dergelijke situaties volstrekt gebruikelijk. Verkopers hebben bovendien enkel gesteld dat de de boete naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot nihil gematigd moet worden, maar dit standpunt wordt door hen niet onderbouwd met een beroep op concrete omstandigheden die, gelet op de hiervoor vermelde maatstaf, aan het beroep op het boetebeding in de weg zouden kunnen staan. De enkele stelling dat door het opeisen van de boete door verkoper hij in een veel voordeligere positie komt te verkeren, en kopers in een veel nadeligere positie, dan wanneer wel geldig een beroep zou zijn gedaan op de ontbindende voorwaarde, acht het hof onvoldoende om te matigen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rechtspraak beroep op financieringsvoorbehoud

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan in hoeverre een koopovereenkomst ontbonden was door het inroepen van het financieringsvoorbehoud en doet de rechter uitspraak of en in welke mate matiging van de boeteclausule mogelijk is.

Kifid: zorgplicht en financieringsvoorbehoud

De vraag die in onderhavige casus voorligt is of de adviseur zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur heeft gedragen. Consument is met de adviseur een overeenkomst tot dienstverlening aangegaan. De opdracht tot dienstverlening is een overeenkomst van opdracht zoals omschreven in artikel 400 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Redelijkheid en billijkheid van financieringsvoorbehoud bij koop woning

Hoewel het juist is dat een financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst wordt opgenomen met het oog op de mogelijkheid dat de financiering niet rond komt, vormt een financieringsvoorbehoud geen vrijbrief om tot de aankoop van een woning over te gaan terwijl men bij aankoop van de woning weet of behoort te weten dat men de woning nooit zal kunnen financieren. Het dergelijk lichtvaardig overgaan tot de aankoop van een woning kan immers tot schade leiden bij woningeigenaren die hun woning door de verkoop van de woningmarkt halen. Dit stelt de Rechtbank Overijssel in een eerdere uitspraak.

Heeft verkoopmakelaar recht op courtage voor zijn bemiddeling?

Een huiseigenaar heeft zijn huis via een verkoopmakelaar te koop gezet. Een potentiële koper heeft het huis gekocht met een financieringsvoorbehoud. De verkoper accepteert het beroep van koper op dit voorbehoud. De verkopende makelaar claimt zijn courtage voor bemiddeling, doordat partijen de koopovereenkomst niet conform voorwaarden in de koopovereenkomst hebben ontbonden. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 jun 2017

Laatst gewijzigd

1 jun 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.