Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 dec 2005 Kennis

Directe actie van de benadeelde; Artikel 7:954 BW

De directe actie van de benadeelde die voortvloeit uit dit artikel is een geheel nieuwe regeling die onder het oude verzekeringsrecht niet bestond. Het doel van de regeling is slachtofferbescherming te bieden. Er wordt geprobeerd te bereiken dat wanneer er een aansprakelijkheidverzekering is gesloten, de uitkering uit die verzekering bij de benadeelde terecht komt.
28 dec 2005 Kennis

Adviestekst Verbond met betrekking tot mededelingsplicht

Het Verbond van verzekeraars heeft een adviestekst opgesteld voor de slottekst van het aanvraagformulier van particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen.
28 dec 2005 Kennis

Mededelingsplicht en de rechtsgevolgen voor de verzekeringsovereenkomst

Wanneer een verzekeraar ontdekt dat de verzekeringnemer niet aan de mededelingsverplichtingen heeft voldaan, dan zal hij dat binnen twee maanden na het ontdekken daarvan aan de verzekerde moeten meedelen. Tevens zal de verzekeraar moeten meedelen wat de (mogelijke) gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht zijn.
28 dec 2005 Kennis

De rechtsgevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht

Wanneer we even terugblikken op de rechtsgevolgen van artikel 251 WvK (Verzwijgingsartikel) dan komen we tot de conclusie dat de werking van de nieuwe wetgeving minder zwart/wit is.
28 dec 2005 Kennis

Mededelingsplicht en het strafrechtelijk verleden

Lid 5 van artikel 7:928 BW behandelt de mededelingsplicht met betrekking tot het strafrechtelijke verleden van de verzekeringnemer of anderen wiens belang wordt verzekerd. Hierin is bepaald dat de verzekeringnemer een mededelingsplicht heeft voor voorvallen die hebben plaatsgevonden binnen een periode van 8 jaar voor het aangaan van de verzekering.
28 dec 2005 Kennis

Opzegging van de verzekeringsovereenkomst; Artikel 7:940 BW

In het kader van de opzeggingen kennen we twee situaties. Namelijk opzegging aan het einde van de contractsperiode en tussentijdse opzegging.
28 dec 2005 Kennis

Verrekening van premie met uitkeringen

Verrekening van premies met schade-uitkeringen was ook onder het oude recht al mogelijk. Op grond van artikel 6:127 BW mocht de verzekeraar de openstaande premies met de uitkering verrekenen. Dat mocht echter alleen wanneer de verzekeringnemer eveneens de uitkeringsgerechtigde was. De verzekeraar mocht dan ook premies met de uitkering verrekenen van andere verzekeringen, dan die waarop de uitkering plaats vond. Deze regeling geldt nog steeds, maar onder het nieuwe verzekeringsrecht zijn de verrekeningsmogelijkheden verruimd.
28 dec 2005 Kennis

Premiebetaling

De verplichting van de verzekeringnemer met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst bestaat ondermeer uit het betalen van de premie. Wanneer de verzekeringnemer zijn verplichting tot betaling van de eerste premie niet nakomt, kan de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst ontbinden of de nakoming van zijn deel van de overeenkomst, namelijk het lopen van risico, opschorten.
28 dec 2005 Kennis

Verplichting tot beredding

De wet legt de verzekeringnemer in artikel 7:957 BW de verplichting op dat hij alle mogelijke maatregelen moet nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden. Op grond van jurisprudentie gebaseerd op de oude wetgeving is inmiddels vastgesteld dat die plicht op de verzekeringnemer rust wanneer het evenement zich heeft voorgedaan, maar ook wanneer er sprake is van een onmiddellijk dreigend gevaar. Deze jurisprudentie is met de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht wettelijk vastgelegd. De verplichting rust overigens alleen op de verzekeringnemer wanneer hij op de hoogte is of behoort te zijn van het zich voordoen van het evenement of van het onmiddellijk dreigende gevaar. De bereddingsplicht geldt zowel voor de verzekerde als de verzekeringnemer.
Getoond 1 tot 10 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.