Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
4 mrt 2014 Nieuws

Woonwetten aangepast

Met de wijziging van drie woonwetten wil minister Blok (Wonen) leefbaarheidsproblemen en onrechtvaardige effecten van woningschaarste aanpakken. Een Kamermeerderheid steunt zijn plannen. De Kamer stemt op 4 maart over het wetsvoorstel tot wijziging van de Rotterdamwet en op 11 maart over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Woningwet en de Huisvestingswet.
21 feb 2014 Nieuws

Brede steun in Tweede Kamer voor Participatiewet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de Participatiewet. De wet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot doel mensen met een beperking veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.
19 feb 2014 Nieuws

Wet Werk en Zekerheid door naar Eerste Kamer

Werknemers met flexibele contracten krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vast contract, het ontslagrecht wordt eerlijker, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een transitievergoeding, en de WW richt zich meer op werk. Deze maatregelen vormen de kern van het voorstel Wet Werk en Zekerheid dat door de Tweede Kamer is aangenomen.
18 feb 2014 Nieuws

Wetsvoorstel verbeterde werking Vormerkung bij beslag

De Vormerkung betreft de mogelijkheid om een koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers, zodat het recht van de koper wordt beschermd met het oog op de daadwerkelijke levering van het gekochte registergoed. Deze bescherming strekt zich onder andere uit tot een beslag op de onroerende zaak gelegd tussen de koop en levering van het registergoed.
6 feb 2014 Nieuws

Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

Er is een concept-wetsvoorstel in de maak. De voorgestelde regeling voorziet in een uitzondering in het erfrecht waardoor een erfgenaam zijn privévermogen kan beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater waarvan het niet redelijk is dat hij deze uit eigen zak moet betalen.
5 feb 2014 Nieuws

Planningsoverzicht pensioenonderwerpen 2014

Op het pensioenterrein staat voor 2014 wederom een fors aantal onderwerpen op de agenda bij de Eerste en Tweede Kamer. Voor dit jaar heeft een aantal wetsvoorstellen hoge prioriteit. Dat is in de eerste plaats het reeds ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014. Dat geldt voorts voor de wijziging van de pensioenwetgeving in verband met het financieel toetsingskader, de wijziging van de pensioenwetgeving in verband met de herziening van de communicatievoorschriften, de introductie van het algemeen pensioenfonds in de pensioenwetgeving en de facilitering van de pensioenregeling voor zelfstandigen. De beoogde datum van inwerkingtreding van deze wetsvoorstellen is voorzien op 1 januari 2015.
4 feb 2014 Kennis

Inkorting duur loongerelateerde WGA-uitkering vanaf 1 januari 2016

Met het huidige wetsvoorstel "Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen" wordt ook de WGA uitkering aangepast.
3 feb 2014 Nieuws

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel kindregelingen

Tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen).
3 feb 2014 Nieuws

Wijziging Wetsvoorstel hervorming kindregelingen

In het regeerakkoord Bruggen slaan is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Het kabinet heeft daartoe op 3 september jl. het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen bij de Tweede Kamer ingediend. In de Begrotingsafspraken 2014 zijn de fracties van D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiefracties een aantal wijzigingen overeengekomen die betrekking hebben op de kindregelingen. Deze nota van wijziging wijzigt het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen op die punten.
2 feb 2014 Nieuws

Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgelopen vrijdag bij de Tweede Kamer ingediend. * Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. * De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. * De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.
Getoond 461 tot 470 van 491. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.