Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 mrt 2022 Nieuws

Wijs consument op 'kleine letters' in koopovereenkomst

Eiser is een consument met de buitenlandse nationaliteit die de Nederlandse taal slechts in beperkte mate beheerst. De aankoop is uiteindelijk met vertraging gepasseerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zorgplicht

De rechtsverhouding tussen partijen is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in art. 7:400 BW. Een opdrachtnemer dient bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen (art. 7:401 BW). Dit betekent dat een opdrachtnemer zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk dient te gaan. Of er in het concrete geval sprake is van een zorgplicht(schending) hangt af van de omstandigheden van het geval. Die zorgplicht kan meebrengen dat een hypotheekadviseur zich de belangen van zijn cliënten inzake het tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud aantrekt, tijdig waarschuwt voor het verstrijken van de termijn, zich zo nodig zelf inspant om verlenging van de termijn te verkrijgen en -indien dit niet gebeurt- zijn cliënten zodanig informeert en adviseert zodat deze nog in staat zullen zijn de schade die in de regel dreigt bij het niet verkrijgen van een financiering, te voorkomen of te beperken.

Boetebeding

(Paragraaf 11.3) Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de koopovereenkomst te ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na afloop van de in artikel 11.1 vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd zijn van drie pro mille (3 0/00 ) van de koopsom met een maximum van tien procent (10%) van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, (…).

Te laat gepasseerd

De akte van levering is op 16 mei 2017 gepasseerd. Op de nota van afrekening is een bedrag van € 6.757,50 opgenomen onder “schadevergoeding”. [B] heeft bij e-mail van 4 mei 2017 aan de notaris geschreven dat het gaat om de opeisbaar geworden boete van 17 dagen (30 april t/m 16 mei 2017 = 17 dagen) maal 3 promille per dag (€ 397,50).

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat adviseur haar zorgplicht heeft geschonden en overweegt daartoe het volgende.
De adviseur heeft geen resultaatsverbintenis met betrekking tot het verkrijgen van een hypotheek voor koper. Wel heeft zij een inspanningsverbintenis met betrekking tot haar plicht de belangen van haar cliënte [eiser] zo goed en voortvarend mogelijk te behartigen. In dat laatste is zij toerekenbaar tekortgeschoten.

Ingebrekestelling

Weliswaar is de e-mail (ingebrekestelling) van verkoper van 20 april ook aan koper verstuurd en heeft koper als contractspartij een eigen verantwoordelijkheid om de termijnen in haar koopovereenkomst te bewaken, maar dit ontslaat adviseur niet van haar zorgplicht. Dat geldt temeer omdat zij ermee bekend was dat koper de Nederlandse taal niet goed beheerst. Een hypotheekadviseur is bij uitstek de professionele en deskundige partij die de consument-cliënt dient te beschermen tegen het gevaar van een gebrek aan kennis, kunde, inzicht en zijn of haar eigen lichtvaardigheid. Reden is dat bij de consument de deskundigheid op dit gebied normaliter niet (voldoende) aanwezig is, zodat juist daarom een professionele partij wordt ingeschakeld, zoals ook hier het geval is. Dat het gaat om (een) standaardbepaling(en) in de koopovereenkomst, is ook om die reden van ondergeschikt belang.

De zorgplicht bracht mee, dat adviseur koper tijdig had moeten waarschuwen voor het verstrijken van de termijn op 29 april 2017 en de risico’s die dit met zich zou kunnen brengen, waaronder het verschuldigd worden van de contractuele boete van 3 promille per dag.

Dossiervorming

De adviseur heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangedragen waaruit blijkt dat dit het geval is (het bespreken van het boetebeding). Daarbij is ook van belang dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur mag worden verwacht dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden bevestigd.

Toewijzing aan koper

Een en ander leidt tot de slotsom dat adviseur toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de zorgplicht. Daarmee behoeft de vraag of adviseur op dit punt onrechtmatig heeft gehandeld geen bespreking meer. Het bedrag van € 6.757,50 wordt toegewezen, evenals de daarover gevorderde wettelijke rente waartegen overigens geen verweer is gevoerd.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.