Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 aug 2018 Nieuws

Rechtspraak beroep ontbindende voorwaarden

De Rechtbank Overijssel heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een beroep op de ontbindende voorwaarde m.b.t. financiering van de aankoop woning voldoende 'Goed gedocumenteerd' was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Tussen partijen is op 20/24 juli 2017 een koopovereenkomst (volgens NVM model) tot stand gekomen, waarbij [A] c.s. aan [X] de woning aan [adres 1] te [plaats] (hierna: de woning) heeft verkocht voor een koopsom van € 315.000,- (hierna: de koopovereenkomst).

Ontbinding overeenkomst

"Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen.

De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen uiterlijk op de 1e werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen.

Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van het (tijdig) ontbreken van een financiering als bedoeld in artikel 15.1 onder sub a. wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, onder ‘goed gedocumenteerd’ verstaan dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar dient te worden overlegd.

In aanvulling hierop komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient te overleggen om te voldoen aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’: naast voornoemde afwijzing een kopie van de hypotheekaanvraag. Alsdan zijn beide partijen van deze koopovereenkomst bevrijd.”

48-uurs clausule

Partijen hebben vervolgens contact gehad over een zogenoemde 48-uursclausule, inhoudende dat wanneer [A] c.s. een andere koper voor zijn woning zou vinden, hij [X] eerst nog 48 uur de tijd zou dienen te geven om te beslissen of hij zonder voorbehoud tot aankoop van de woning wenst over te gaan of van de koop wenst af te zien. Partijen hebben hierover geen overeenstemming bereikt.

Taalkundig

Ter beantwoording van de vraag of de e-mail met bijlagen van [X] van 7 september 2017 voldoet aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’ in de zin van artikel 15.3 van de koopovereenkomst is van belang wat hieronder op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst dient te worden verstaan. Daarbij kan niet worden volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van die bepaling, maar komt het volgens vaste jurisprudentie aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Letterlijke tekst

Uit de letterlijke tekst van artikel 15.3 van de koopovereenkomst volgt dat [X] voor een goed gedocumenteerde mededeling één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling en een kopie van de hypotheekaanvraag dient over te leggen. Ter zitting hebben beide partijen verklaard dat de ontbindende voorwaarde door de makelaar in de model-koopovereenkomst is opgenomen en dat zij daar niet uitdrukkelijk bij stil hebben gestaan. Er moet dan ook vanuit worden gegaan dat partijen - zoals [X] ook heeft aangevoerd - geen aanvullende of andersluidende afspraken hebben gemaakt over de vereiste documentatie.

Voldaan aan ‘goed gedocumenteerd’

De rechtbank is van oordeel dat de documenten die [X] op 7 september 2017 aan (de makelaar van) [A] c.s. heeft gestuurd voldoen aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’ in de zin van artikel 15.3 van de koopovereenkomst. [X] heeft niet één, maar drie afwijzingen van erkende geldverstrekkende bankinstellingen overgelegd, alsmede de hypotheekaanvraag die hij bij de ING bank heeft ingediend. Dat is meer dan tussen partijen is overeengekomen.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 aug 2018

Laatst gewijzigd

28 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.