Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 aug 2017 Nieuws

In hoger beroep afwijzing inroepen financieringsvoorbehoud

De rechtbank Midden-Nederland heeft in eerste instantie een beroep op een financieringsvoorbehoud toegekend. De verkoper is in beroep gegaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Niet alleen is slechts een voornemen tot ontbinding kenbaar gemaakt aan verkoper, maar blijkens de gang van zaken kort daarna ging ook de koper niet uit van een al plaatsgevonden hebbende ontbinding.

In eerste instantie werd een beroep gedaan op het ontbinden van de koopovereenkomst. Zo werd o.a. geschreven: "Wij willen daarom gaan ontbinden." [e-mail van 13 december 2012]. Met de e-mail van 19 december 2012 zijn partijen een verlenging overeengekomen.

E-mail

De vraag die centraal staat in het onderhavige geschil is of met de e-mail van 13 december 2012 een rechtsgeldig beroep is gedaan op de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. De vraag hoe deze e-mail moet worden uitgelegd, dient te worden beantwoord aan de hand van de wilsvertrouwensleer, zoals neergelegd in de art. 3:33 en 3:35 BW. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang en komt geen beslissend gewicht toe aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de in de brief gebruikte bewoordingen, ook niet als uitgangspunt (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:315).

Bij de beoordeling komt het gelet hierop aan op de zin die verkoper redelijkerwijs aan de e-mail van 13 december 2012 mocht hechten en op hetgeen hij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze heeft mogen verwachten.

Willen is nog geen doen

Naar het oordeel van het hof hoefde verkoper de e-mail van 13 december 2012 niet op te vatten als een beroep op de ontbindende voorwaarde door koper. Daartoe overweegt het hof als volgt. De zin “Wij willen daarom gaan ontbinden.” in die e-mail duidt slechts op een voornemen, maar niet op een daadwerkelijk besluit dat wordt ontbonden. Daaraan doet niet af dat de e-mail als onderwerp “ontbinden” vermeldt.

Matiging boetebeding

Door koper is echter nog een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid hetgeen het hof begrijpt – ook gelet op het in eerste aanleg gevoerde verweer – als een beroep op matiging als bedoeld in artikel 6:94 BW.

Een beroep op matiging is alleen aan de orde als toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt, waarbij niet alleen zal moeten worden gelet op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen (HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:AZ6638).

Het enkele feit dat, zoals door koper gesteld, reeds bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk was dat de financiering van de woning erg lastig zou worden, mede gelet op de situatie met haar ex-man, is daartoe, gegeven deze strenge maatstaf, onvoldoende. Ook het feit dat, zoals koper stelt, het nadeel aan de zijde van verkoper beperkt is, wat daar verder ook van zij, is in het licht van hetgeen verder vaststaat onvoldoende voor een beroep op matiging.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Niet tijdig ingeroepen financieringsvoorbehoud is dure grap

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een boete wegens het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud toegekend. De aspirant-koper dient €160.000 te betalen aan de verkoper. Daarentegen is de aspirant-koper niet schadeplichtig voor het verkoopverlies (het verschil - €225.000) tussen de door partijen afgesproken koopprijs en de koopprijs waarvoor de woning in tweede instantie is verkocht.

In hoger beroep alsnog toekenning boete

Een voormalige koper heeft geen beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud. De verkoper claimde de boete van 10% van de koopsom op grond van de koopovereenkomst.

Rechtspraak: beroep ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud)

In een uitspraak van het Gerechtshof wordt op een paar vragen ingegaan, waarbij een koper de koopovereenkomst ontbond.
Kon koper van een onroerende zaak gerechtvaardigd beroep doen op ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud)? Beoordeling schadeclaim na beroep op ontbindende voorwaarde. Ingebrekestelling nodig?

Rechtspraak beroep op financieringsvoorbehoud

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan in hoeverre een koopovereenkomst ontbonden was door het inroepen van het financieringsvoorbehoud en doet de rechter uitspraak of en in welke mate matiging van de boeteclausule mogelijk is.

Kifid: zorgplicht en financieringsvoorbehoud

De vraag die in onderhavige casus voorligt is of de adviseur zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur heeft gedragen. Consument is met de adviseur een overeenkomst tot dienstverlening aangegaan. De opdracht tot dienstverlening is een overeenkomst van opdracht zoals omschreven in artikel 400 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 aug 2017

Laatst gewijzigd

11 aug 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.