Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 mei 2022 Nieuws

Regeling waardeoverdracht en afkoop klein netto pensioen en nettolijfrente

Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de nota van wijziging zijn een aantal redactionele aanpassingen opgenomen waarbij de verwijzingen naar de ‘Europese Gemeenschappen’ zijn vervangen door ‘Europese Unie’.

Nabestaandenpensioen

Indien de deelnemer overlijdt vóór het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd vervalt diens kleine ouderdomspensioen aan de pensioenuitvoerder. Of de partner aanspraak kan maken op een partnerpensioen en, zo ja, onder welke voorwaarden en van welke hoogte, is afhankelijk van de voorwaarden in de pensioenregeling. Op een klein partnerpensioen zijn de bestaande regels rondom afkoop van een klein partnerpensioen van toepassing. Indien het kleine partnerpensioen aan de voorwaarden voldoet en afgekocht kan worden, dan is het aan de nabestaande om hier al dan niet mee in te stemmen.

Keus pensioenuitvoerder

Om te beginnen is het een keuze van de pensioenuitvoerder om wel of niet te kiezen voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Gezien de uitvoeringskosten is er in veel situaties juist een (financiële) prikkel om een poging wel te laten slagen. Onder een poging wordt verstaan dat de overdragende pensioenuitvoerder via het pensioenregister nagaat of de gewezen deelnemer inmiddels elders pensioenaanspraken verwerft, zodat het kleine pensioen daarheen kan worden overgedragen kan worden. Indien de poging niet is geslaagd, herhaalt de overdragende uitvoerder het verzoek ten minste jaarlijks (tot vijf pogingen) zolang de waardeoverdracht van de kleine pensioenaanspraak niet heeft plaatsgevonden.

Invloed toeslagen etc.

Klopt het dat het risico kan bestaan dat bij afkoop van een pensioen een persoon een lagere toeslag kan ontvangen of meer belasting moet betalen? Wordt dit risico ook actief meegenomen in de communicatie naar pensioendeelnemers waarvan het pensioen wordt afgekocht? Kan de regering toelichten welke andere samenhangende dekkingen voor partner en/of kinderen eventueel bij een afkoop pensioenen weg kunnen vallen? Wat zijn de risico’s die personen hierdoor lopen? Is de regering bereid om dit risico ook door pensioenuitvoerders actief onder de aandacht te brengen?

De uitkering van een af te kopen pensioen kan voor de ontvanger een verhoogd inkomen betekenen. Voor afkoop geldt mede om die reden een belangrijke voorwaarde, namelijk informatie. Deze informatie moet voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke eisen, te weten correct, duidelijk, tijdig, evenwichtig, keuze-ondersteunend, inzicht biedend in de gevolgen. Pensioenuitvoerders hebben de praktijk ontwikkeld om te wijzen op de mogelijkheid van het bestaan van gevolgen voor belastingen en toeslagen. Omdat zij echter de financiële positie van de ontvanger niet kennen, kunnen zij geen gepersonaliseerd advies geven. Het is daarom aan de ontvanger van het af te kopen bedrag om na te gaan of dan welke gevolgen er kunnen optreden of om zich daarover te laten adviseren.

 


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Afkoop lijfrente en toeslagen

De Inspecteur van de Belastingdienst heeft het (gezamenlijk) toetsingsinkomen van belastingplichtige voor het belastingjaar 2019 vastgesteld op € 29.583,-. Dit toetsingsinkomen is veel hoger dan waar de Belastingdienst bij het toekennen van het voorschot huur- en zorgtoeslag vanuit is gegaan. Dit betrof destijds een (gezamenlijk) toetsingsinkomen van €14.230,-.

Wetsvoorstel regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein (netto)pensioen en nettolijfrente

Voorliggend wetsvoorstel voorziet in het realiseren van de aangekondigde uitbreiding van het recht van pensioenuitvoerders op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.