Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 jan 2022 Nieuws

Woning verkocht met asbest in de tuin, non-conformiteit?

De rechtbank heeft geoordeeld dat koper onvoldoende heeft onderbouwd dat de kwaliteit van de bodem, vanwege de daarin aanwezige verontreinigingen, in zodanig hoge mate afwijkt van hetgeen als ‘normaal’ kan worden beschouwd, dat het perceel in zoverre niet beantwoordt aan hetgeen koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Van een tekortkoming van verkoper in de nakoming van de koopovereenkomst is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op het bij de koopovereenkomst horende vragenformulier heeft verkoper ingevuld:

“22. Verontreinigingen
Is voor zover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden om te vermoeden dat de bodem verontreinigd is? JA / NEE

Is er sprake van funderingen/ puin of andere bodemvervuiling in de Ondergrond van de tuin? JA/ NEE,  “niet bekend

(…)

Zijn er voorzover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw (berging, garage, etc.) eternietplaten, asbestcementplaten of andere asbesthoudend materiaal aangebracht?

zo ja waar? “schuren + rookkanaal” JA /NEE

Asbest in de tuin

Koper heeft bij herinrichtingswerkzaamheden van haar tuin puin, glas en asbest in de bodem van haar tuin aangetroffen.

Hoger beroep

In vrijwel de hele bovengrond van de tuin een asbesthoudende puinbijmenging aanwezig, waardoor de bovengrond van de tuin heterogeen verontreinigd is met asbest. Dat blijkt uit het rapport van [deskundigenbureau ] naar aanleiding van het aanvullend asbestonderzoek.

Naar het oordeel van het hof verhindert het hiervoor vastgestelde gebrek – de aanwezigheid van een asbesthoudende puinbijmenging in vrijwel de hele bovengrond van de tuin – dat koper op normale wijze van deze tuin gebruik maakt. Aangenomen moet worden dat de aanwezigheid van deze asbesthoudende puinbijmenging in de bovengrond van de tuin gezondheidsrisico’s met zich brengt (ook al is wellicht geen sprake van onaanvaardbare risico’s, zoals [deskundigenbureau ] schrijft), aangezien [deskundigenbureau ] mede om die reden adviseert om de bovengrond van de tuin te saneren. Vanwege de aanwezigheid van de asbesthoudende puinbijmenging in vrijwel de hele bovengrond van de tuin, zal koper vrijwel zeker met asbest in aanraking komen wanneer zij de bovengrond van de tuin zal gaan bewerken voor bijvoorbeeld het aanbrengen van beplanting, maar ook bij het onderhouden van de tuin. Zoals hiervoor is overwogen behoort dit tot het normale gebruik van de tuin. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de tuin in het voorjaar van 2017 is koper reeds (onbetwist) op puin uit de bodem gestuit. Indien het asbesthoudend materiaal wordt beschadigd kunnen er asbestvezels vrijkomen met mogelijk op termijn ernstige gezondheidsschade tot gevolg.

Exoneratie

De in artikel 6.1 van de koopakte opgenomen exoneratie doet daaraan niet af. Artikel 6.3 vormt een beperking op de in artikel 6.1. opgenomen algemene exoneratie voor onder andere verborgen gebreken. Deze algemene exoneratie ziet niet op verborgen gebreken die aan het normale gebruik van (de tuin bij) de woning in de weg staan.

Beslissing Hof

Het voorgaande leidt ertoe dat verkoper aansprakelijk is voor de schade die koper lijdt doordat de tuin bij de aan haar geleverde woning niet geschikt blijkt te zijn voor normaal gebruik door de aanwezigheid van asbest in die tuin. Koper maakt aanspraak op een schadevergoeding ad € 50.717,91.
Het Hof vernietigt het vonnis van de rechtbank.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Appartement met parkeerlift kopen? Even opmeten!

Koper van een appartement spreekt verkoper (non-conformiteit) en verkopend makelaar (schending zorgplicht) aan, omdat zijn auto (BMW X6) niet in de parkeerlift past.

Beroep op non-conformiteit woning?

Kopers hebben op 2 november 2018 een bedrijfspand met bovenwoning gekocht. Kort na de levering hebben kopers de dakpannen van de woning laten vervangen. Bij de uitvoering van die werkzaamheden heeft de aannemer van kopers aangegeven dat op de zolder van het achterhuis een deel van het dak zo verrot was dat er geen andere mogelijkheid was dan over te gaan tot vervanging van dat deel van het dak.

De aannemer heeft vervolgens in opdracht van kopers herstelwerkzaamheden aan het dak verricht, en daarvoor op 3 juni 2019 een factuur aan kopers gestuurd van € 7.129,86.

Vochtdoorslag non-conformiteit woning?

Verkoper heeft in 2002 de woning laten bouwen. Deze woning is in februari 2017 verkocht aan de huidige eigenaar. in augustus 2017 constateert de huiseigenaar dat er sprake was van vochtdoorslag in de kelder.

Asbest in woning

Partijen twisten over de vraag of sprake is van non-conformiteit van de geleverde woning in de zin van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek. Hierbij is van belang of verkoper haar mededelingsplicht heeft geschonden, en of de geleverde woning bij de levering de eigenschappen bezat die nodig zijn voor het normaal gebruik als woonhuis.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jan 2022

Laatst gewijzigd

5 jan 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.