Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 jul 2020 Nieuws

Besluit registratiesysteem toeristische verhuur (internetconsultatie)

Met dit besluit worden minimale eisen gesteld waaraan een registratiesysteem voor toeristische verhuur van woningen aan moet voldoen. Hiermee wordt uniformiteit geborgd voor de ontwikkeling van een registratiesysteem door verschillende gemeenten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het registratiesysteem

In de eerder gevoerde gesprekken met de gemeenten en de platforms is duidelijk geworden dat een eenmalige registratie laagdrempelig, begrijpelijk, kosteloos en digitaal moet worden ingericht met een minimale gegevensverwerking en dat de privacy van de aanbieder moet worden geborgd. Het registratienummer heeft betrekking op één woonruimte die voor toeristische verhuur wordt aangeboden en wordt vermeld bij iedere aanbieding op platforms voor toeristische verhuur. Hiermee wordt geborgd dat gemeenten enerzijds het gewenste inzicht krijgen in waar de toeristische verhuur plaatsvindt en anderzijds de administratieve druk op burgers minimaal is. Hiermee wordt eveneens geborgd dat een eenmalige registratieverplichting een minimale belemmering is voor burgers om te participeren in deze vorm van deeleconomie. De ontwikkeling, beheer en het eigenaarschap van het registratiesysteem wordt belegd bij het college van burgemeester en wethouders.

Laagdrempelig

Aan iedereen die zich wil registreren om een woonruimte voor toeristische verhuur aan te bieden in een gemeente waar de eenmalige registratie van kracht is, wordt een registratienummer voor dat specifieke adres afgegeven. De reden hiervoor is dat inzicht in waar de toeristische verhuur plaatsvindt het doel is van de eenmalige registratie en niet het reguleren hiervan. Dat sluit niet uit dat de gegevens van de registratie wel kunnen worden gebruikt voor handhavingsdoeleinden en de heffing en invordering van de toeristenbelasting op grond van artikel 23d, derde lid, van de Huisvestingswet 2014.

Registratienummer is nog geen toestemming

Het voorgaande wil niet zeggen dat iedereen die een registratienummer heeft gekregen voor een specifiek adres ook daadwerkelijk die woning mag verhuren. Er kan in een gemeente namelijk ook een dagencriterium, met een meldplicht per verhuring, of vergunningplicht krachtens de Huisvestingswet 2014 gelden. De aanbieder van woonruimte is in elk geval zelf verantwoordelijk voor het naleven hiervan. Juist door de registratie krijgt de gemeente inzicht op grond waarvan zij kan bepalen of er aan de geldende voorwaarden in de betreffende gemeente is voldaan. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald of een woning op grond van het Bouwbesluit 2012 geschikt is voor logies.

Informeren maar ook eigen verantwoording

Het ligt voor de hand dat de gemeente in de email die aan de aanvrager wordt verzonden waarin het registratienummer wordt vermeld ook de voorwaarden die in de betreffende gemeente gelden voor toeristische verhuur op te nemen bij wijze van informatieverschaffing. Op deze wijze wordt het voor de burger direct duidelijk welke regels er voor de toeristische verhuur van woonruimte in de gemeente gelden indien de aanvrager daadwerkelijk besluit tot toeristische verhuur over te gaan. Dit doet er niet aan af dat het aan de aanbieder van woonruimte is om zich te informeren over de geldende wet- en regelgeving.

 

Klik hier voor de internetconsultatie.


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Toeristische verhuur van woonruimte

Minister Ollongren stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte. Het voorstel ziet op wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte

Maatregelen om uitwassen toeristische verhuur van woningen aan te pakken

Registreren, melden en zo nodig een vergunning. Met deze maatregelen kunnen gemeenten vakantieverhuur van woningen via verhuurplatforms in goede banen leiden. Ook biedt dit handvatten voor de handhaving.

Meer grip voor gemeenten op toeristische verhuur

Gemeenten krijgen meer wettelijke bevoegdheden om vakantieverhuur via verhuurplatforms in goede banen te leiden en hierop te handhaven. Zo kunnen zij een registratieplicht instellen voor verhuurders en indien gewenst uitbreiden met een meld- en vergunningplicht.

Wet toeristische verhuur van woningen

De toename van het aantal woningen dat wordt aangeboden voor toeristische verhuur is een wereldwijd fenomeen en overheden proberen met verschillende maatregelen de ongewenste effecten ervan te voorkomen en bestrijden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 jul 2020

Laatst gewijzigd

14 jul 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.