Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 feb 2020 Nieuws

Verbindingsclausule 2 leningdelen volstaat niet

Een geldverstrekker heeft een product ontwikkeling voorgelegd aan de Kennisgroep bij de Belastingdienst.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Binnen de Belastingdienst wordt gewerkt met zogeheten kennisgroepen. Een kennisgroep bewaakt de eenheid in beleid en uitvoering in de rechtstoepassing bij de uitleg van het belastingrecht. Kennisgroepen adviseren over rechtsvragen, bereiden het uitvoeringsbeleid voor en signaleren risico’s op hun aandachtsterrein.

Voorgelegd product

Begin 2014 heeft geldverstrekker X een nieuw hypotheekproduct ontwikkeld, de zogeheten “Optimaal Hypotheek”. De Optimaal Hypotheek zag er kort gezegd als volgt uit: het product bestond uit twee leningdelen. Het eerste leningdeel zou een looptijd van dertig jaar hebben, waarop gedurende de eerste vijftien jaar niet zou worden afgelost. De aflossing hierop zou na het 15de jaar starten. Dat deel zou 60% van de marktwaarde van de te financieren woning beslaan. Het tweede leningdeel zou een looptijd van vijftien jaar hebben en zou in vijftien jaar annuïtair worden afgelost. De leningdelen zouden apart worden gefinancierd.

Verbindingsclausule

In de overeenkomst wordt primair 1 geldlening geformuleerd met 1 rentepercentage. Deze geldlening geeft de civieljuridische verhouding aan tussen de klant en Optimaal. Voorts wordt in de overeenkomst aangegeven dat met het oog op de twee te vestigen rechten van hypotheek en de berekening van het rentepercentage, deze geldlening wordt onderscheiden in 2 gedeelten (de 60/40 –gedeelten). En dat op elk van deze gedeelten 1 recht van hypotheek komt te rusten.

Als deze weg uitgesloten is en primair en alleen twee geldleningen dienen te worden geformuleerd, is het fiscaal noodzakelijk dat de twee geldleningen een verbindingsclausule hebben die uitdrukt dat beide geldleningen niet zonder elkaar kunnen bestaan (uitgezonderd uiteraard de positie dat de 40%-geldleningen volledig is afgelost).
Vervolgens is een verbindingsclausule in het product opgenomen.

E-mail

Bij e-mail van 9 oktober 2014 heeft [A] namens de Kennisgroep aan geldverstrekker het volgende – voor zover hier relevant – bericht:
"...
Voorts wordt om te benadrukken dat materieel sprake is van één geldlening, beide geldleningen voorzien van een verbindingsclausule op grond waarvan elke geldlening niet kan bestaan zonder het bestaan van de andere geldlening (…).
..."
Aan de hand van deze e-mail heeft de geldverstrekker het product verder ontwikkeld.

Afwijzing

Op 26 januari 2016 is de Optimaal Hypotheek in de voltallige kennisgroep besproken. Op 31 maart 2016 heeft [B] aan geldverstrekker telefonisch laten weten dat de Kennisgroep voornemens was te oordelen dat de rente op de Optimaal Hypotheek niet volledig aftrekbaar zou zijn, omdat het product volgens de Kennisgroep niet aan alle wettelijke vereisten voor aftrekbaarheid voldeed. Redengevend hiervoor was dat de leningdelen als twee schulden kwalificeren en de leningdelen – zowel wanneer zij elk afzonderlijk worden bezien als wanneer zij tezamen worden bezien – niet aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid voldoen, nu op een van beide leningdelen niet wordt afgelost.

Bij brief van 1 juli 2016 heeft de Kennisgroep aan geldverstrekker laten weten dat er vanuit beleidsmatig oogpunt geen ruimte bestaat om goedkeuring te verlenen en dat de betrokken departementen geen aanleiding zien voor een wetswijziging.

1 of 2 leningdelen (met verbindingsclausule)

Met de Staat is de rechtbank van oordeel dat hieruit volgt dat om een schuld te kunnen aanmerken als eigenwoningschuld, deze onder meer moet voldoen  aan de voorwaarde dat de schuld contractueel en feitelijk in ten hoogste 360 maanden ten minste annuïtair wordt afgelost en dat als een eigenwoningschuld uit meerdere schulden bestaat, deze eis per schuld moet worden beoordeeld. De rechtbank is van oordeel dat - gelet op de bedoeling van de wetgever - de beide leningdelen van de Optimaal Hypotheek op zichzelf staande leningen zijn, die niet als één lening zijn aan te merken in de zin van artikel 3.119a en 3.119c Wet IB 2001. Het gaat om verschillende leningbedragen, met verschillende rentepercentages, verschillende aflossingsschema’s en verschillende boeteregelingen bij vervroegd aflossen. Nu op het eerste leningdeel gedurende de eerste vijftien jaar niet wordt afgelost, voldoet leningdeel 1 niet aan de aflossingseis en kan leningdeel 1 niet als eigenwoningschuld worden aangemerkt. De verbindingsclausule maakt dit niet anders.

De beslissing

De rechtbank verklaart voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens geldverstrekker heeft gehandeld doordat zij met de email van 9 oktober 2014 legitieme verwachtingen bij haar heeft gewekt die zij niet heeft waargemaakt, veroordeelt de Staat tot vergoeding van de door geldverstrekker als gevolg van het onrechtmatig handelen geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, wijst af het meer of anders gevorderde, compenseert de proceskosten, in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 feb 2020

Laatst gewijzigd

14 feb 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.