Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2501 tot 2510 van 2526.
8 jun 2004 Kennis

Persoonlijke aansprakelijkheid

De basis voor het aansprakelijkheidrecht ligt in artikel 6:162 BW. In dit artikel is vastgelegd wanneer iemand aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn eigen handelen of nalaten.
8 jun 2004 Kennis

Vormen van aansprakelijkheid

Om in te kunnen gaan op het aansprakelijkheidsrecht voor is het noodzakelijk een indeling te maken van diverse vormen van aansprakelijkheid.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

De aansprakelijkheid van werkgevers voor het handelen en nalaten van ondergeschikten is vastgelegd in artikel 6:170 BW. In dit artikel is bepaald dat werkgevers risicoaansprakelijk zijn voor schade die ondergeschikten toebrengen aan derden.
22 jan 2013 Kennis

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Als aanvulling op de bestaande sociale inkomensverzekeringen en voorzieningen kan bij een particuliere verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten worden, waarmee de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval zo veel mogelijk wordt opgevangen.
7 jun 2004 Kennis

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Het is een sommenverzekering; er wordt niet gekeken naar de werkelijk geleden schade.
22 jan 2013 Kennis

Particuliere verzekeringen

Als aanvulling op de sociale verzekeringen en voorzieningen kunnen particuliere verzekeringen gesloten. Men kan die verzekeringen individueel afsluiten, maar ook collectief ( een bedrijf sluit de verzekeringen af ten behoeve van de werknemers).
2 jun 2004 Kennis

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (WAJONG)

is een voorziening voor jonggehandicapten die niet aan het arbeidsproces kunnen (gaan) deelnemen. De uitkering bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het wettelijke minimum loon.
2 jun 2004 Kennis

Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

De Wet Arbeid en Zorg: regelt het recht op diverse vormen van verlof. Belangrijkste is het wettelijk recht voor vrouwen op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op grond van deze wet wordt het loon 100% doorbetaald tijdens deze verlofperiode. Volgens de WAZO bestaat er ook recht op uitkering bij zwangerschap voor (vrouwelijke) zelfstandigen.
22 jan 2013 Kennis

Loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet

De Ziektewet verzekert bepaalde groepen werknemers tussen de 15 en 65 jaar in de eerste twee verzuimjaren tegen loonderving door arbeidsongeschiktheid ongeacht de oorzaak. Het gaat om de groepen werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingplicht heeft; zogenaamde vangnet gevallen. Zoals de uitzend- en oproepkrachten,werklozen, werknemers bij faillissement van de werkgever, werknemers met een tijdelijk contract, werkneemsters die ziek zijn of worden tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Volgens de Ziektewet is er sprake van arbeidsongeschiktheid als men als gevolg van ziekte of een ongeval niet meer in staat is om zijn of haar eigen arbeid te verrichten.
Getoond 2501 tot 2510 van 2526. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.