Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
26 feb 2019 Nieuws

Beroep op financieringsvoorbehoud door uitzendkracht

Is de koper (uitzendkracht) te lichtvaardig overgegaan tot het sluiten van de koopovereenkomst en als gevolg daarvan schadeplichtig jegens verkoopster? Deze vraag is aan het Gerechtshof voorgelegd. Het gemiddelde inkomen over drie jaar was niet toereikend voor de benodigde hypotheek van het aangekochte pand.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Intentieverklaring

Het huis wat de heer [geïntimeerde] op het oog had was duurder en daarom op voorhand niet haalbaar. Op basis hiervan heeft de heer [geïntimeerde] een gesprek gehad met het bedrijf waarvoor hij werkzaam was en naar aanleiding hiervan heeft het bedrijf midden februari aangegeven en de intentie uitgesproken hem een dienstverband voor bepaalde tijd aan te bieden met de intentie dat deze bij gelijkblijvend functioneren zou worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Deze toezegging is voor een hypotheek aanvraag voldoende om met het werkelijke inkomen te toetsen en hierdoor was het voor de heer [geïntimeerde] mogelijk geworden een woning te kopen voor € 139.000,- en deze plus kosten te financieren. Op basis van deze intentie heeft de heer [geïntimeerde] de woning gekocht en adviseur verzocht een hypotheek aan te vragen die op dat moment na het aflossen van de lopende financiering haalbaar leek.

De hypotheek is daarom ook op basis van zijn huidige salaris aangevraagd. De werkgever van de heer [geïntimeerde] had ondertussen echter zijn uitzendkrachtovereenkomst beëindigd en tot ieders grote verrassing geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden maar hem simpel gezegd ontslagen. Hierdoor was het verkrijgen van een hypotheek voor de koopsom en kosten onhaalbaar geworden.

Werkgeversverklaring

Omdat de heer [geïntimeerde] de koop liever niet wou ontbinden is hij met alle mogelijke moeite op zoek gegaan naar een nieuwe baan met het vooruitzicht hierdoor de woning wel te kunnen afnemen en de koop niet te ontbinden wat gezien ontstane situatie de enige mogelijkheid was.

Met veel moeite is het de heer [geïntimeerde] gelukt een nieuwe baan te vinden, zijn nieuwe werkgever heeft op de tweede werkdag een werkgeversverklaring ingevuld op basis waarvan de hypotheek weer haalbaar zou worden. Met deze informatie en vooruitzichten zijn de ontbindende voorwaarden in overleg met de makelaar en verkoper verlengd.

Omdat het gebruikelijk is, dat indien iemand recent in dienst van een werkgever is gekomen er door de bank om een arbeidsovereenkomst wordt verzocht was dat hier ook het geval. Hieruit bleek dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst maar het een uitzendovereenkomst betrof. Op basis hiervan wordt er in de hypotheekaanvraag weer rekening gehouden met het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar en was de maximale hypotheek van € 132.811 niet voldoende om de koopsom te financieren. Dit is voor de bank dan ook de reden geweest om de hypotheek aanvraag af te wijzen.

Inspanningsverplichting

Het hof stelt vast dat partijen de invulling van de inspanningsverplichting in de koopovereenkomst niet nader hebben uitgewerkt, anders dan dat koper in ieder geval bij één erkende geldverstrekkende bankinstelling een aanvraag diende te doen om de voor de aankoop van de woning benodigde financiering te verkrijgen.

Grondslag schadevergoeding

Het hof stelt voorop dat verkoopster de gehoudenheid van koper tot schadevergoeding niet of nauwelijks uitwerkt. Zo wordt niet of nauwelijks uitgewerkt op grond van welke contractuele verplichting of op grond van welke uit de wet voortvloeiende verbintenis koper schadeplichtig is. Kennelijk betoogt verkoopster ook in hoger beroep dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat koper zich beroept op het financieringsvoorbehoud. Verkoopster voert daartoe als grief aan dat het bij het sluiten van de overeenkomst al duidelijk was dat koper geen hypothecaire financiering zou krijgen gelet op de omstandigheid dat hij als uitzendkracht werkzaam was.

Het hof neemt allereerst in aanmerking dat het financieringsvoorbehoud mede ten doel heeft om kopers te beschermen tegen het te lichtvaardig aangaan van financiële verplichtingen en de gevolgen daarvan. De omstandigheid dat koper werkzaam was als uitzendkracht acht het hof onvoldoende om aan te nemen dat al ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst duidelijk was dat koper geen financiering zou krijgen. Bovendien heeft koper onbetwist gesteld dat hij zijn werkgever heeft verzocht om een verklaring inhoudend dat het de intentie van de werkgever is om hem na afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Deze schriftelijke intentieverklaring, die weliswaar dateert van kort na de koopovereenkomst, is ook als productie 2 in hoger beroep overgelegd.

Afwijzing vordering verkoper

Een en ander leidt tot de slotsom dat koper niet te lichtvaardig de woning van verkoopster heeft gekocht en tijdig en op een juiste wijze een beroep heeft gedaan op het financieringsvoorbehoud.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.