Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 jan 2017 Nieuws

Kifid: fiscale wetgeving niet aan geldverstrekker toe te rekenen

Een consument heeft een klacht ingediend bij Kifid doordat volgens consument de Bank tekort is geschoten jegens hem in acht te nemen zorgplicht door ten tijde van het financieringstraject rond de Spaarhypotheek in 2002 en/of in 2008 hem niet dan wel onvoldoende te informeren over de mogelijke risico’s bij vervroegd en geheel aflossen van de Spaarhypotheek.
11 jan 2017 Nieuws

Intrekking diverse besluiten en gewijzigde Leidraad

In een vijftal publicaties zijn diverse besluiten ingetrokken (o.a. een besluit inzake eigenwoningrente, boeterente en rentemiddeling - BLKB2015/1468M), gewijzigd (Omzetbelasting) en is een begunstigend besluit (zonnepanelen) uitgebracht.
30 nov 2016 Nieuws

Ingangsdata diverse besluiten

Het Besluit prudentiële regels Wft is gewijzigd. De ingangsdatum van de volgende besluiten is met een jaar uitgesteld (naar 1 januari 2018): Wijzigingswet financiële markten 2015, Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.
16 nov 2016 Nieuws

Overgangsregeling voor monumentenpanden en toelichting scholingsvouchers

In een Kamerbrief geeft Minister Bussemaker een toelichting op de overgangsregeling van de fiscale aftrek onderhoud monumentale panden. Tevens wordt nader ingegaan op de wijziging van de aftrekpost voor scholingsuitgaven en de introductie van scholingsvouchers per 2018.
10 nov 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluit Giftenaftrek of uitdeling

Dit besluit is een vervanging van het besluit BLKB 2015/396 voor giften die de maximumgrens van artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te boven gaan.
9 nov 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluit Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M met betrekking tot de waardering van achtergestelde deposito’s en vorderingen op DSB Bank NV op peildata 1 januari 2014, 2015 en 2016.
27 okt 2016 Nieuws

Kamervragen HR uitspraak aftrekpost huurkosten voor ZZP'ers

In het arrest van 12 augustus 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een huurrecht van een woning met daarin een onzelfstandige werkruimte, onder voorwaarden, kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Belangrijkste voorwaarde is dat het huurrecht (die huurwoning) voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. In de voorgelegde casus oordeelde de Hoge Raad dat het voorgaande het geval was en stond toe dat de belastingplichtige (een IB-ondernemer) de volledige huur in mindering op zijn winst mocht brengen. Wel moest belastingplichtige gelijktijdig een forfaitair bedrag voor het privégebruik van de woning bijtellen. Per saldo resulteerde dit nog steeds in een riante aftrekpost.
21 sep 2016 Nieuws

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

Besluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur). In een Kamerbrief wordt ingegaan op 'maatwerkhuren' en het 'Jaarverslag'.
21 sep 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag wijzigt in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2017.
19 sep 2016 Nieuws

Besluit regeling voor nettopensioen gepubliceerd

De voorwaarden in het besluit nettopensioen hebben tot doel om de middelen voor het nettopensioen van waaruit onbelaste pensioenuitkeringen worden gedaan afdoende te scheiden ten opzichte van de middelen in de basispensioenregeling, waarover in de uitkeringsfase nog wel belasting wordt geheven. Daarmee wordt voorkomen dat deelnemers aan de basispensioenregeling eventuele tekorten in de netto pensioenregeling voor hun rekening zouden moeten nemen (fiscale hygiëne).
Getoond 41 tot 50 van 104. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.