12 dec 2016 Nieuws

Nota naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2017 naar de Eerste Kamer gestuurd. Nader ingegaan wordt op het vervallen van de tijdklemmen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de impact van het vervallen van de tijdklemmen zal Wiebes, indien de in het genoemde amendement opgenomen maatregel in werking treedt, bezien in hoeverre het wenselijk is om wederom deels of alsnog geheel de tijdklemmen te laten vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Premievrije polissen

De leden van de fractie van het CDA vragen naar aanleiding van het amendement Omtzigt/Ronnes of de vrijstelling bij een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) met een looptijd van dertig jaar van toepassing blijft na beëindiging van de premiebetaling na de eerste twintig jaar van de looptijd.
Met de voorgestelde wijziging per 1 januari 2017 waarbij de tijdklemmen alleen in bepaalde situaties buiten toepassing blijven, wijzigt er niets met betrekking tot de fiscale gevolgen van het premievrij maken van een polis. Dit wordt anders indien de maatregel die is opgenomen in het amendement Omtzigt/Ronnes in werking treedt. De wettelijke eis van jaarlijks premie voldoen gaat dan voor de gehele looptijd gelden. Mocht inwerkingtreding van de genoemde maatregel aan de orde komen, dan zal ik op dat moment bezien hoe gevallen waarin van de contractuele mogelijkheid tot premievrijmaking gebruik is gemaakt kunnen worden ontzien.

Gedeeltelijke afkoop

De leden van de fractie van het CDA vragen naar aanleiding van het amendement Omtzigt/Ronnes of er een of meerdere gedeeltelijke opnames uit de KEW mogelijk zijn zonder fiscale gevolgen. Voorts vragen deze leden of aan te geven is wat de gevolgen zijn voor het eindkapitaal na een gedeeltelijke opname uit een KEW met een gegarandeerd eindkapitaal.
Een tussentijdse afkoop van een KEW leidt wettelijk tot het fictief tot uitkering komen van de gehele polis. Op basis van een beleidsbesluit kan wel eenmalig na vijftien jaar – vanwege toepassing van de lage vrijstelling – een tussentijdse afkoop plaatsvinden zonder dat de fictie toepassing vindt. Bij een volgende afkoop geldt onverkort dat het product geacht wordt geheel tot uitkering te zijn gekomen. Indien de maatregel die is opgenomen in het amendement Omtzigt/Ronnes in werking treedt, komt op dat moment de genoemde goedkeuring in het beleidsbesluit te vervallen. Het bestaansrecht van het besluit is namelijk gekoppeld aan de lage vrijstelling bij vijftien jaar premie betalen. Bij het geheel vervallen van de tijdklemmen, komt de lage vrijstelling te vervallen en geldt steeds de hoge vrijstelling (die nu bij twintig jaar premie betalen geldt). Bij inwerkingtreding van de maatregel die is opgenomen in het genoemde amendement geldt dan dus wederom onverkort de wettelijke regeling dat tussentijdse afkoop zonder fiscale gevolgen niet mogelijk is.

Download: "Nota" (pdf, 52 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vragen en antwoorden BP2017

Staatssecretaris E. Wiebes heeft gereageerd op Kamervragen over het pakket Belastingplan 2017. Tevens geeft hij een oordeel over de diverse amendementen die zijn ingediend. Ook wordt uitstel voor DGA's met 'pensioen in eigen beheer' verleend. Wiebes geeft aan dat er geen versoepeling van de regels rond de hypotheekrenteaftrek in geval van echtscheiding te verwachten is.

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos
16 dec 2016
Er zijn 2 'varianten' in BP2017. De eerste is het vervreemden van de eigen woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat. Dan geldt geen tijdklem bij verkoop van de oude woning en daaropvolgende afkoop KEW/BEW/SEW. Dit is onderdeel van BP2017 (stemming 20 december 2016, Eerste Kamer).

De tweede variant is het 'algeheel' laten vervallen van de jaren-eis. De staatssecretaris of minister zal hier nog een 'uitspraak' over doen naar aanleiding van het overleg tussen DNB en Verbond van Verzekeraars. Voor 1 februari 2017 is het overleg tussen De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars afgerond.
 
Charlotte Sijmons
16 dec 2016
Kunt u mij aangeven of in 2017 de tijdsklemmen inderdaad komen te vervallen tbv aflossen KEW op hyp. Hartelijk dank!
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.