20 okt 2004 Nieuws

Onjuiste boeteberekeningen door geldverstrekkers?

De organisatie geenboeterente.nl doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop financiele instellingen boeterente berekenen bij het oversluiten van de hypotheek. De Groningse advocaat Gert Glas, initiatiefnemer van de organisatie, zoekt 10.000 mensen die sinds 1999 hun hypotheek hebben overgesloten. Zijn voorlopige indruk is dat in een veel gevallen een onjuiste berekening wordt gemaakt, met als gevolg dat klanten teveel betalen aan hun (oude) geldverstrekker.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Volgens de advocaat is het voor kleine zelfstandigen of particulieren ondoenlijk om de door de financier opgegeven boeteberekening te controleren. De organisatie, met webadres: www.geenboeterente.nl, wil ervoor zorgen dat de berekening wordt gecontroleerd en dat een (eventueel) teveel gevorderd bedrag aan boeterente wordt teruggevorderd of dat de geldverstrekker alsnog een acceptabel en juist bedrag aan boeterente in rekening brengt.

In de Kennisbank vindt u veel informatie voor uw adviespraktijk, bijvoorbeeld ook over het financieren van boeterente bij oversluiten.

Bron: Haagsche Courant, 19-10-2004

Uw mening

 
Dekker
6 jan 2006
Het toe te passen systeem zou bij alle verstrekkers gelijk dienen te zijn. Kortom één wettelijke voorgeschreven clausule die interpretaties onmogelijk maakt. Daarenboven zouden geldverstrekkers op de simpele vraag van de klant een transparante rekensom dienen voor te leggen en zich niet verschuilen achter een voorgeschoven som. Ik bekwam van een gerenommeerde bank de volgende twee berekeningen in de volgende kort geschetste casus:

Rentevastlening, met hypothecaire borgstelling, van een bedrag van 150.000€, looptijd 25 jaar/rentevast 10 jaar ad 7.2%/enkel rentebetaling en kapitaalretour ná 25 jaar tenzij anders overeen te komen. Ingang 15 december 2000.

1. Op 01 mei 2003 was de voorgerekende "boeteberekening contante waarde" € 10.942,06

derhalve met nog een rentevastperiode van 92 maanden.

2. Op 01 december 2005 was de 'boeteberekening contante waarde"€ 27.119,64 dit met nog maar 61 maanden rentevastperiode voor de boeg.

Hoe kan dit? De architect van de berekening onder 2 is niet op de hoogte van de destijds schriftelijk verstrekte berekening van zijn voorgaande collega onder 1. Ik heb dit nog niet aangekaart en wil allereerst een transparante berekening vragen van het bedrag onder 2.Met betrekking tot de clausule aangaande vervroegde aflossing is als volgt door de bank geformuleerd

"Indien de kredietnemer een hoger bedrag vervroegd of versterkt aflost dan is overeengekomen, dan wel indien de kredietnemer zonder dat dat is overeengekomen een bedrag vervroegd of versterkt aflost ook als dat het gevolg is van opeising op basis van art x van dit clausuleblad, dient de kredietnemer de contante waarde van de rente te voldoen die de bank over de resterende rentevastperiode zou kunnen ontvangen, indien de vervroegde aflossing niet zou hebben plaatsgevonden, verminderd met de rente die de bank op de interbancaire markt zou kunnen ontvangen over leningen die qua grootte gelijk zijn aan de vervroegde aflossing en qua looptijd gelijk aan de resterende rentevastperiode, zulks met een minimum van 1% van de vervroegde aflossing. Het contant maken zal geschieden tegen de rente die de bank op de interbancaire markt zou kunnen ontvangen."..einde clausule.Ik wens dus gewoon de overzetting van de hoge rentevoet 7,2% naar de veel gunstiger aktuele ? rentevoet, zelfde totale looptijd en rentevast wederom 10 jaar. Nu betaal ik pl/min 930,-€ per maand aan renteaflossing 7,2% en als dit omgerekend zou worden naar pakweg 4,2% zal dit een groot verschil betekenen.

Als dit verschil in rente op dat bedrag en die looptijd niet eens interessant is dank zij een boete van € 27000,- wanneer is overzetten dan wel interessant? Dan zou het probleem niet eens aangekaart dienen te worden op boeteberekening,nl...want dan zou er geen casus zijn en derhalve geen probleem.
 
Angelique Bakker-Rusche
18 nov 2004
In tegenstelling tot wat de heer heer Van Kesteren concludeert is het wel zo dat zowel ABN als Rabo vaak verkeerde boeterente berekeningen maken. Dit heeft niet zozeer te maken met onjuiste algemene voorwaarden, maar met het toepassen van de JUISTE algemene voorwaarden. De betreffende banken hebben die voorwaarden in de loop der jaren meerdere malen gewijzigd waarbij de methode voor het berekenen van een boete ook werd aangepast. Helaas zijn de bankmedewerkers vaak niet op de hoogte hiervan laten we daar maar vanuit gaan en worden veelal de verkeerde voorwaarden toegepast, waardoor cliënten teveel boete betalen. Gezien het gemiddelde kennisniveau van de hypotheekklant, zullen de mensen zelden weet hebben van deze regelingen en dus ook niet de stap ondernemen om naar de Geschillencommissie te stappen.
Op zich ben ik van mening dat dhr. Solvent een goede aktie is begonnen, ik vind het echter jammer dat hij een zeer groot aandeel 50% van de teveel betaalde boeterente bij de klant claimt.
 
Ron van Kesteren
16 nov 2004
'Klagers over boeterente beter af bij geschillencommissie'

Woningbezitters kunnen beter geen gehoor geven aan de oproep van het Groningse intermediairbedrijf Solvent Financieel Advies om mogelijk te veel betaalde boeterente te melden op de site www.geenboeterente.nl. Dat is de mening van Ron van Kesteren, voorzitter van het Contactorgaan Hypothecair Financiers CHF. "Zij kunnen dat beter melden bij de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen."

Volgens Solvent maken geldverstrekkers op grote schaal fouten bij het berekenen van boeterente aan klanten die hun hypotheek gedeeltelijk vervroegd aflossen. Op Geenboeterente.nl zijn enkele honderden meldingen binnengekomen van consumenten die vermoeden dat hun hypotheekverstrekker bij gedeeltelijke vervroegde aflossing een te hoge boeterente heeft berekend. Solvent deed onderzoek en noemt de uitkomsten "verontrustend".

"Er wordt naar onze mening structureel een verkeerde variabele gebruikt bij het vaststellen van de zogeheten contante waarde. De banken gebruiken de lage actuele rente voor de resterende duur van het financieringscontract als uitgangspunt voor het berekenen van de contante waarde van hun schade of winstderving. Deze winstderving is echter gebaseerd op de contractuele hogere rente, hetgeen betekent dat ook de contante waarde volgens ons dient te worden berekend aan de hand van deze contractuele rente."


In vele algemene voorwaarden is volgens Solvent over het 'contant maken' geen controleerbare regeling opgenomen, terwijl dit wel verplicht is gesteld in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. "Natuurlijk heeft de bank recht op een vergoeding van de door gederfde winst, maar het doorberekenen van een winstopslag is onredelijk." Volgens Solvent werken Rabobank en ABN Amro met een winstopslag zonder dat te melden bij de klant. Alleen Postbank en MNF Bank zouden in de algemene voorwaarden vermelden dat de contante waarde wordt berekend middels de actuele lagere rente over de resterende duur van een contractperiode.

Solvent verwijst naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, waarin is opgenomen dat de methode van berekening van de boeterente in de algemene voorwaarden zo omschreven moet zijn dat de daarin voorkomende variabelen voor de consument controleerbaar zijn. Daaraan voldoen Rabobank en ABN Amro niet, stelt Solvent, die pas vergaande conclusies wil trekken als minimaal vijfduizend dossiers zijn behandeld. Hypotheekklanten die in de afgelopen vijf jaar boeterente hebben betaald, worden opgeroepen om zich te melden op de site. "In het overgrote deel van de meldingen hebben wij moeten constateren dat er geen specificatie wordt verstrekt aan de klanten."

CHF
Solvent heeft advocaat Gert Glas in de arm genomen, die een claim wil gaan indienen als zich op de site tienduizend mensen hebben gemeld. Hij hanteert het no cure no pay-principe: wordt de claim toegewezen, dan staan de klagers te helft van het terug te ontvangen bedrag af aan Glas. Hij denkt dat de afgelopen vijf jaar voor e 28 mld aan boeterente is berekend, waarvan 10% ten onrechte.

Volgens Ron van Kesteren van het Contactorgaan Hypothecair Financiers CHF kunnen mensen die menen dat zij te veel boeterente hebben betaald, beter naar de geschillencommissie voor hypothecaire financieringen stappen. "Die doet dat een bindende uitspraak en als de klant gelijk heeft, wordt het te veel berekende bedrag volledig terugbetaald. Bij Solvent moet de klant namelijk de helft afstaan." De afgelopen drie jaar zijn zo'n tien klachten over de berekening van boeterente binnengekomen, waarvan ongeveer de helft is toegewezen.

Van Kesteren heeft zelf de voorwaarden van geldverstrekkers onder de loep genomen en geconcludeerd dat die voldoende duidelijk zijn op het gebied van de berekening van boeterente. "Ook bij Rabobank en ABN Amro. De conclusie dat op grote schaal onjuiste berekeningen worden gemaakt, klopt gewoon niet."
 
Robin Hood
29 okt 2004
Voor de geinteresseerde lezer hierbij een reactie van de Robin Hood.

Onze bevindingen zijn telkens vaker dat er sprake is van structurele onjuiste toepassing de variabelen bij het contante waardeberekenen.
De banken /geldverstrekker verschuilen zich - zoals een oud-bankmedewerker het zo mooi verwoorde tegenover mij - achter de op zichzelf correct en consistent zijnde rekenmethodiek.
Achter de schemen van deze methodieken wordt er vaak verkeerd omgegaan met de in te vullen /toe te passen variabelen.

In de komende maanden zal duidelijk worden in hoeverre de Nederlandse Vereniging van Banken kan volstaan met de simpele mededeling "dat het een niet bestaand probleem is"......

De financiele wereld hoort nog van Geenboeterente.nl.

Met vriendelijke groet,


Gert Glas
advocaat
 
Ralph van Leeuwen
21 okt 2004
Het loont toch nog regelmatig om de boete aan te vechten. Met name de ABN AMRO bank wil er nog wel eens een zooitje van maken. En wat te denken van een gevalletje scheiding waarbij de hypotheek "intern" wordt overgesloten. Het is in dat geval aan te vechten dat slechts de helft dient te worden betaald. Is al regelmatig gelukt. Reken het zelf in ieder geval goed na. Naast de rentevastperiode die wordt aangehouden voor het renteverschil kun je ook eens kijken naar de rente waartegen contant kan worden gemaakt. Veel mensen hebben vaak ook recht op "oude" wijzes van boeteberekenen. handig als je de oude Algemene Voowaarden nog hebt. De hypotheekakte laat meestal veel te raden over....
 
Chris Markesteijn
21 okt 2004
In de Gedragscode staat m.i. duidelijk aangegeven dat de boeteberekening transparant dient te zijn, waneer je echter medewerkers van de hypotheekmy. daarop wijst dan lijkt het wel of ze de gedragscode nog nooit zelf gelezen hebben en verschuilen ze zich achter de directie die heeft bepaald hoe met de boeteberekening dient te worden omgegaan.
 
Theo van Hoof
20 okt 2004
Ook wij zijn in het heden en verleden geconfronteerd met dergelijke zaken waar wij het niet mee eens waren.
Wij vinden het een goed initiatief van dhr. Glas zich in te zetten voor dergelijke zaken en zullen dit ondersteunen
desgevraagd.

 
Geert Brinksma
20 okt 2004
Abonnementje op de Nationale Hypotheek Databank misschien?

Daar staan de voorwaarden van nagenoeg alle geldvestrekkers mbt boete contante waardeberekeningen opgenomen. Dit is geen uitspraak of ik het wel of niet eens ben met de manier van berekenen, echter zo onduidelijk als mijnheer Glas denkt of vindt dat het is, valt wel mee.

Overigens heeft mijnheer Glas recentelijk al de publiciteit gehaald met zijn initiatief in het Algemeen Dagblad. In het betreffende artikel werd ook gerefereerd aan de overige activiteiten en verbintenissen van de heer Glas. Laten we het erop houden dat Robin Hood anno 21e eeuw ook commercieel is gaan denken.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Opvoerdatum

20 okt 2004

Laatst gewijzigd

20 okt 2004