14 aug 2019 Nieuws

Consument noch stichting kan klacht kwijt bij Kifid

Consument vordert de door haar geleden schade als gevolg van de door de Bank geschonden zorgplicht (overkreditering). De schade wordt door haar vooralsnog geschat op € 202.700,-. Consument heeft haar vordering op de Bank voor wat betreft het onderwerp van deze klachtprocedure overgedragen aan de [naam stichting]. De stichting heeft een bedrag aan Consument voldaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De voor deze overdracht vereiste levering heeft plaatsgevonden middels een akte d.d. 1 oktober 2016 en de mededeling daarover aan de Bank dateert van 16 oktober 2016.

Consument kan geen klacht meer indienen bij Kifid

Consument heeft het jegens de Bank uit te oefenen recht ter zake het onderwerp van deze klachtprocedure overgedragen aan de stichting, waardoor het recht aan haar is ontvallen.

Dat betekent dat het ervoor wordt gehouden dat Consument geen vordering jegens de Bank meer kan indienen voor zover het de vordering betreft die zij heeft overgedragen aan de stichting.

Gemachtigde

De klachtprocedure is aanhangig gemaakt door Consument met de stichting als gemachtigde. Zij is niet meer gerechtigd deze vordering jegens de Bank in te dienen. Dat de stichting als haar gemachtigde optrad wijzigt niet dat Consument dit recht niet meer jegens de Bank kon uitoefenen. Van belang is dat de vordering inmiddels is overgedragen aan de stichting en daardoor nu aan Consument is ontvallen.

Begripsomschrijving 'Consument'

Volledigheidshalve merkt de Commissie op dat de klacht ook niet door de stichting aanhangig kan worden gemaakt. Dit klachteninstituut behandelt alleen klachten van consumenten over financiële diensten tegen financiële dienstverleners (artikel 1 van het Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening, hierna: het Reglement).

Een consument wordt vervolgens (onder Begripsomschrijvingen van het Reglement) gedefinieerd als "iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen". De stichting is geen natuurlijke persoon en valt om die reden al niet onder deze begripsomschrijving.

Het Reglement breidt het begrip Consument (onder Begripsomschrijvingen van het Reglement) uit naar “een rechtspersoon waarvan de doelstelling zozeer is gericht op het particuliere belang van een of meer natuurlijke personen die aandeelhouder(s) of bestuurder(s) of lid van deze rechtspersoon zijn, dat deze als verlengstuk van die natuurlijke persoon of personen kan worden beschouwd”. Ook op basis van die begripsomschrijving kan de stichting de klacht niet indienen. De doelstelling van de stichting is immers niet gericht op het particuliere belang van Consument én Consument is geen aandeelhouder, bestuurder of lid van die stichting.

Dit geldt ook voor zover sprake zou zijn van een zogenoemde “cessie ter incasso”. De stichting zou dan de last hebben de vordering van Consument in eigen naam te innen. Daarmee valt zij echter nog steeds niet onder het begrip consument zoals opgenomen in het Reglement.

Beslissing

De klacht kan niet door dit klachteninstituut in behandeling worden genomen. Consument heeft het recht die klacht uit te oefenen jegens de Bank overgedragen aan de stichting. De stichting valt niet onder de omschrijving van het begrip Consument. De Commissie komt niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van de klacht van Consument.

 

Bron: Kifid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 aug 2019

Laatst gewijzigd

14 aug 2019