Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 okt 2015 Nieuws

Bank verstrekt voldoende informatie over kosten beleggingsverzekeringen

De Commissie van Beroep van Kifid is van mening dat ABN AMRO de consument voldoende informatie heeft verstrekt over de kosten van zijn beleggingsverzekeringen. De klachtzaak betrof het advies dat de bank als tussenpersoon aan een consument heeft gegeven over het sluiten van enkele beleggingsverzekeringen in de periode 1997-2000.
21 okt 2015 Nieuws

Kifid: zorgplicht adviseur bij daling risicopremies overlijdensverzekeringen

Consumenten hebben in 2004 twee overlijdensrisicoverzekeringen via een intermediair gesloten bij een verzekeraar. In 2009 neemt een ander intermediair de portefeuille over. De zorgplicht van een adviseur houdt onder meer in dat hij de verplichting heeft om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in zijn portefeuille heeft.
7 okt 2015 Nieuws

Kifid matigt opnieuw adviesnota

Bij een substantiële wijziging van de bestaande hypothecaire geldlening mag de Bank daarvoor advieskosten in rekening brengen, mits voor de consument de mogelijkheid bestaat een onafhankelijk adviseur (met de vereiste vergunningen) in te schakelen. In dit geval was niet alleen sprake van een wijziging van de rentevorm, maar ook van de leenvorm.
1 okt 2015 Nieuws

Kifid werkt aan richtinggevende uitspraken beleggingsverzekeringen

Kifid geeft in het dossier beleggingsverzekeringen prioriteit aan een aantal uitspraken om richtinggevende jurisprudentie te creëren. Daarmee is de zorgvuldigheid en snelheid van behandeling voor consumenten het meest gediend. Op deze wijze wordt op essentiële rechtsvragen duidelijkheid verkregen, waarmee partijen onderling kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Dit voorkomt dat Kifid in vele zaken uitspraak dient te doen met een soortgelijke problematiek.
30 sep 2015 Nieuws

Kifid: Verzending formulier naar verkeerde partij

De Commissie overweegt dat van een adviseur verwacht mag worden dat hij nagaat of de stukken bij de juiste partij terecht zijn gekomen en de voortgang bewaakt. Dat de consument (klager) in deze geen klant was, maakt dit niet anders. Door de service aan de consument te verlenen, heeft de adviseur verplichtingen ten opzichte van de consument op zich genomen en dient hij zich in verband daarmee als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur te gedragen.
29 sep 2015 Nieuws

Kifid: vergoeding wegens onvoldoende aandacht voor overlijdensrisicoverzekering

Een adviseur heeft onvoldoende zorgvuldigheid in acht genomen bij de overname en het beheer van de verzekeringsportefeuille van een consument (klager). Bij de inventarisatie is een niet meer ter zake doende verzekering over het hoofd gezien, waardoor gedurende een aantal jaren de hiervoor verschuldigde premies zijn blijven geïncasseerd. De consument heeft echter ook bijgedragen aan deze ongewenste situatie door haar internetbankrekening niet goed in de gaten te houden. Vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.
29 sep 2015 Nieuws

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht

Wetsvoorstel Implementatiewet Wft hypothecair krediet
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een richtlijn van het Europees Parlement inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen. De richtlijn moet uiterlijk op 21 maart 2016 geïmplementeerd zijn. De richtlijn bevat regels ter bevordering van de financiële scholing van consumenten en voorwaarden waaronder kredietgevers en kredietbemiddelaars krediet mogen verstrekken aan consumenten. Daarnaast geeft de richtlijn regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument (reclame, algemene informatie en op de persoon van de consument toegespitste, precontractuele informatie). Ook bevat de richtlijn regels over de kredietwaardigheidsbeoordeling en toegang tot gegevensbanken, normen voor advisering en regels voor leningen in vreemde valuta en variabele rente.
25 sep 2015 Nieuws

Kifid: geen compensatie stijging spaarpremie bij gedaalde hypotheekrente

Consument (klager) heeft een hypothecaire geldlening en een daaraan gekoppelde levensverzekering afgesloten. Bij het aflopen van de rentevastperiode heeft Consument voor een lager rentetarief gekozen, waardoor de premie van de levensverzekering omhoog ging. Consument vordert de verhoging van de som van netto hypotheeklasten en de premie levensverzekering door de verlaging van het rentetarief.
21 sep 2015 Nieuws

Kifid: Welke koersdatum bij afkoop beleggingsverzekering?

Een consument klaagt bij Kifid dat zijn verzekeraar bij afkoop een verkeerde koersdatum heeft gehanteerd. De verzekeraar stelt dat hij gehandeld heeft op basis van de overeenkomst van de verzekering en bijbehorende voorwaarden. De Commissie oordeelt dat de verzekeraar een onjuiste koersdatum heeft gehanteerd en acht de verzekeraar gehouden tot vergoeding van het koersverschil tussen de door verzekeraar gehanteerde koersdatum en de correcte datum.
11 sep 2015 Nieuws

Kifid: verdienmodel beïnvloed mate van zorgplicht

In een Kifid uitspraak van de Commissie wordt nader ingegaan op de zorgplicht van de adviseur. De aan de Commissie voorgelegde klacht betreft in de kern de vraag of adviseur aan deze zorgplicht heeft voldaan. Meer in het bijzonder gaat het er daarbij om of van de adviseur mocht worden verwacht dat hij periodiek met Consument contact opnam om te onderzoeken of de verzekeringen als gevolg van premiewijzigingen aanpassing behoefden.
Getoond 281 tot 290 van 381. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.