28 nov 2016 Nieuws

Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft diverse nota's naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het wetsvoorstel Belastingplan 2017.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Downloads

 

* In de nota Overige fiscale maatregelen (1) wordt nader ingegaan op 'verval tijdklemmen'.

Met de wijziging van het in het voorstel van wet opgenomen artikel 10bis.6, derde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) wordt geregeld dat het buiten toepassing verklaren van de tijdklemmen in de situatie van het eindigen van een fiscaal partnerschap alleen van toepassing is als de KEW in het kader van de financiële afwikkeling van dat partnerschap tot uitkering komt. Het vervallen van de tijdklemmen ziet immers op situaties waarin sprake is van een financieel moeilijke periode waardoor belastingplichtigen zich genoodzaakt zien over te gaan tot afkoop van de KEW. Het is niet de bedoeling dat het feit dat op enig moment een fiscaal partnerschap is geëindigd voldoende is om bijvoorbeeld jaren later een vrijstelling KEW te kunnen benutten zonder toepassing van de tijdklemmen. Zie nota voor verdere toelichting.

4) Nota): Artikel 10bis 11 Wet IB 2001
De leden van de fractie van de PvdA geven aan dat er in de belastingadviespraktijk verwarring bestaat over de reikwijdte van de toepassing van artikel 10bis.11 van de Wet IB 2001. De formulering van dit artikel zou gevolgen hebben voor de werking van de imputatieregeling, terwijl dat niet zou blijken uit de memorie van toelichting bij dat artikel. Ook zou onduidelijkheid bestaan over een mogelijke samenloop met artikel 10bis.1, derde lid, van de Wet IB 2001.

Deze leden illustreren dit met een aantal voorbeelden en doen suggesties voor wijziging. Zij vragen een reactie van het kabinet. Ik stel voor dat ik hier in het voorjaar van 2017 in een brief aan uw Kamer op terug kom.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Aangenomen en verworpen moties (Woningmarkt)

De motie voor verruiming van de leennormen is aangenomen. De kamerleden hebben ingestemd met de motie in overleg met Nibud en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te streven naar een actualisering van de Nibud-normen en de toepassing hiervan door hypotheekverstrekkers, waarbij in ieder geval inkomensperspectief en energiekosten opnieuw worden meegenomen zonder dat de betalingsrisico’s onverantwoord toenemen.

De motie de LTV in 2017 op 102% te houden heeft het niet gehaald.

Belastingplan 2017

Met Prinsjesdag zijn diverse (fiscale) wetsvoorstellen bekend gemaakt. Hieronder een beknopt overzicht van de wijzigingen voor de adviespraktijk.

Belastingplan 2017

Hoewel de wetswijzigingen in Belastingplan 2016 staan, zullen ze pas in 2017 van kracht worden. Hieronder een beknopt overzicht van de (meest relevante) wijzigingen, met ingang van 1 januari 2017 (mits wetsvoorstellen door Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen).

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos
16 dec 2016
Er zijn 2 'varianten' in BP2017. De eerste is het vervreemden van de eigen woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat. Dan geldt geen tijdklem bij verkoop van de oude woning en daaropvolgende afkoop KEW/BEW/SEW. Dit is onderdeel van BP2017 (stemming 20 december 2016, Eerste Kamer).

De tweede variant is het 'algeheel' laten vervallen van de jaren-eis. De staatssecretaris of minister zal hier nog een 'uitspraak' over doen naar aanleiding van het overleg tussen DNB en Verbond van Verzekeraars. Voor 1 februari 2017 is het overleg tussen De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars afgerond.
 
Milko Berghout
26 okt 2016
Begrijp ik nu goed dat de tijdsklem niet van toepassing is bij verkoop van de woning en de eigenwoningschuld wordt afgelost, ongeacht of er wel of niet sprake is van een restschuld?
En geldt dit pas vanaf 1-1-2017, of mag er nu al (2016) gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 okt 2016

Laatst gewijzigd

28 nov 2016