Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

8911 tot 8920 van 8978.
25 jan 2005 Nieuws

Werknemers lopen veel belastingvoordeel mis

Werknemers laten gemiddeld 500 euro liggen aan belastingvoordeel. Omdat er veel niet bekend is over fiscale voordelen wordt er volgens Bert Bongers van het blad Belastingzaken te weinig gebruik gemaakt van regelingen waarbij de werkgever een onbelaste uitkering kan doen aan zijn werknemers. Daarmee doet de werkgever ook zichzelf tekort. Per gemiddelde werknemer kan deze enkele procenten op de loonkosten verdienen.
Fintool.nl 25 jan 2005
Een algemene omschrijving van het begrip representatiekosten kan niet worden gegeven. Voor iedere werknemer op zich is het advies op basis van een overzicht wat gedurende twee maanden minimaal wordt bijgehouden welke kosten deze moet maken om zijn/haar functie goed te kunnen vervullen. Mbt het onbelast vergoeden van een verkeersboete door een werkgever aan een werknemer die deze boete krijgt terwijl hij/zij rijdt in een auto van de zaak gedurende werktijd valt nog op te merken dat deze kosten voor de werkgever overigens niet aftrekbaar zijn.
Eddy Matthijsse 25 jan 2005
Ik krijg een onbelaste vergoeding voor representatiekosten. Welke kosten vallen hier precies onder? Kleding zou hier niet onder vallen, maar stomerijkosten wel. In het artikel worden zelfs verkeersboetes genoemd. Vallen deze ook onder 'representatiekosten'?
21 jan 2005 Nieuws

Spaarloon in 2005

Vanaf 1 januari 2005 is de spaarloonregeling alleen van toepassing indien de werknemer op 1 januari al in dienst was. Bij indiensttreding op een later tijdstip in het jaar is deelname uitgesloten voor dat jaar. Ook mag de spaarloonregeling vanaf 1 januari 2005 voor iedere werknemer slechts één keer worden toegepast. Dit in tegenstelling tot de regeling zoals die tot en met 2004 luidde, namelijk dat de spaarloonregeling per dienstbetrekking kon worden geëffectueerd. Een werkgever mag een werknemer slechts laten deelnemen aan de spaarloonregeling indien de loonheffingskorting wordt toegepast.
Berend Tooms 21 jan 2005
Volgens mij is uitsluiting van deelname aan spaarloon voor iemand die op 1 januari niet in dienst was niet helemaal correct. Men kan volgens mij wel deelnemen, maar als men dat jaar al deelgenomen heeft via een andere werkgever, dan ligt het risico bij de nieuwe werkgever.
Onno Robijns 18 jan 2005
Is dat zo? Bij de criteria om als KEW te kwalificeren staat dat volgens mij niet art 3.116 Wet IB2001. Het is wel zo dat de rente over het voor de hoogstorting geleende bedrag niet fiscaal aftrekbaar is. Als iemand al moet lenen voor een premie, lijkt mij het sowieso te overwegen want misschien geen fiscale druk in Box3 om er helemaal geen KEW van te maken. Alles natuurlijk afhankelijk van de toekomstige klantsituatie. Succes in ieder geval.
14 jan 2005 Nieuws

Huishoudens betalen flink meer aan gemeente

Nederlandse huishoudens betalen dit jaar gemiddeld meer dan 200 euro meer aan gemeentelijke belastingen. Dit wordt veroorzaakt door de afschaffing van de Zalmsnip en door stijging van de gemeentelijke belastingen met 11%.
Fintool.nl 17 jan 2005
Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken Wet WOZ. De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Voorheen gold die WOZ-waarde voor een periode van vier jaren. Vanaf 2005 is dat nog maar twee jaar. De nieuwe WOZ-waarde geldt voor de jaren 2005 en 2006. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waterschapsheffing ‘omslag gebouwd’. U ontvangt in tegenstelling tot voorgaande jaren geen apart document de zogeheten WOZ-beschikking meer waarin de waarde is vastgesteld. De nieuw vastgestelde WOZ-waarde die van toepassing is voor uw pand staat voortaan vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dat gebeurt voortaan ieder jaar. U kunt met ingang van 2005 jaarlijks bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
17 jan 2005
14 jan 2005 Nieuws

BLG genomineerd voor Hypotheekprijs

De Pensioen Optimaal Hypotheek van BLG is genomineerd voor Hypotheekproduct van het jaar 2005. De verkiezing is tijdens het Hypotheken Event op 22 februari.
Henk ter Beek 14 jan 2005
in het kopje staat dbv genomineerd i.p.v. blg mvg henk ter beek
14 jan 2005 Nieuws

Zelfstandig ondernemers steeds armer

Zelfstandig ondernemers zijn in de jaren '90 steeds armer geworden. In 1989 leefden nog 40.100 kleine winkeliers, boeren en andere kleine ondernemers onder de armoedegrens.
Bert van Mierlo 14 jan 2005
Dat wil dus ook zeggen dat er nog altijd 86,7% van de ondernemers het goed tot heel goed doen. Kansen voldoende dus.
14 jan 2005 Nieuws

Wijzigingen in ontslagregeling

Dit jaar verandert er mogelijk het een en ander aan de ontslagregelingen. Ten eerste is de kans aanwezig dat de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2006 wordt afgeschaft.
Barry Goedhart MFP 14 jan 2005
Zoals het er nu voor staat is dat op het moment dat er nu een mederwerker wordt ontslagen en deze per 02-2006 een vergoeding krijgt deze op de normale manier wordt behandeld. Verwacht wordt dat de SER in april met een voorstel komt voor de WW uitkering en de behandeling van de ontslagvergoeding / stamrechtvrijstelling. Ook is hierop een reactie te verwachten banuit de bonden. En vervolgens moet het ook nog eens een wet worden met of zonder overgangsregeling voor reeds ontslagen werknemers. Daarnaast is het maar de vraag hoe de kantonrechters vervolgens het verlies aan arbeidsinkomsten gaan verdisconteren in de ontslagvergoeding.
Hans van Poppel 14 jan 2005
Is er op dit moment al iets te vertellen over de plannen. Als een werknemer NU ontslagen wordt en in februari 2005 een ontslagvergoeding krijgt wat kan er dan nu nog wel en wat niet meer. Ik neem aan dat alles wat 01-01-2006 ingaat nu nog niet geldt.
12 jan 2005 Nieuws

Wfd-vergunning kost 300 euro per kantoor

Uit de begroting van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt volgens VVP dat een Wfd-vergunning per kantoor gemiddeld zo’n 300 euro per jaar kost.
Peter Baaij 12 jan 2005
Ik denk dat dit het bedrag wordt per vergunning.
Fintool.nl 12 jan 2005
uit de begroting 2005 van de AFM valt op te maken dat op basis van de aanname dat 15.000 bedrijven een Wfd vergunning aan zullen gaan vragen. De post WFD Vergunningen FD die is opgenomen is begroot op € 4.418.000. Met andere woorden de kosten per kantoor komen op € 294,53 per aangevraagde vergunning
Een en ander is onder het voorbehoud omdat uit de praktijk moet blijken hoeveel kantoren daadwerkelijk overzullen gaan tot het doen van een vergunningaanvraag.
Marco van Noort 12 jan 2005
GRAAG ZOU IK WILLEN WETEN OF DIT PER ONDERDEEL WFD IS?
12 jan 2005 Nieuws

Bezwaar is niet meer automatisch verzoek om uitstel van betaling

Sinds 1 januari wordt een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag door de Belastingdienst niet langer automatisch als een verzoek om uitstel van betaling beschouwd, aldus Kluwer.
Fintool.nl 11 jan 2005
U kunt dit vinden op de site van de
Belastingdienst
Jeroen Berg 10 jan 2005
Weet iemand op welk Besluit, Wet of Jurisprudentie deze regel van Kluwer is gebaseerd? Ik leef nog in de veronderstelling dat Bezwaar tevens een Verzoek tot uitstel van betaling inhoudt
29 feb 2012 Kennis

Pensioensparen

Bij sommige pensioenregelingen kunnen werknemers ten laste van het loon extra aanspraken opbouwen. Dit verschijnsel wordt aangeduid als bijspaarmodules.
Barry Goedhart MFP 10 jan 2005
Een voordeel voor de werkgever is dat er ook minder premies hoeven te worden afgedragen indien het in een pensioenregeling gebeurt, dit kan of resulteren in een lagere werkgeverslast, of de werkgever kan de besparing weer doorgeven aan de werknemer. Een nadeel voor de werknemer is vaak een stukje flexibiliteit tov een lijfrente polis, met name mbt de verhuisbaarheid en de toepassing van de regeling bij een nieuwe werkgever.
Getoond 8911 tot 8920 van 8978. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.