Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

61 tot 70 van 1684.
19 dec 2016 Nieuws

Verwachte AOW-leeftijd in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting. Er zullen dan 10,3 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd zijn. Dat betekent dat er in 2040 dan 26 mensen in de werkende leeftijd (20+) op elke 10 AOW’er zullen zijn. Nu is die verhouding nog bijna 33 op de 10. Dat blijkt uit de nieuwste prognose van CBS.
9 dec 2016 Nieuws

AFM-onderzoek ‘Expirerend Pensioenkapitaal’

Uit het onderzoek ‘Expirerend Pensioenkapitaal’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat het pensioeninkomen van werknemers die deelnemen aan een beschikbare premieregeling, in de meeste gevallen lager uitviel dan eerder was vermeld op hun Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s).
8 dec 2016 Nieuws

Kamervragen over het bericht ‘Zzp’er te karig voor pensioen’

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de 'karige' pensioenopbouw van ZZP'ers. Zij stelt dat een pensioenreservering een alternatief is geworden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
29 nov 2016 Nieuws

Uitleg levensverzekering; Aard en omvang zorgplicht assurantietussenpersoon

Een assurantietussenpersoon mag in het algemeen afgaan op de juistheid van de door zijn opdrachtgever verstrekte informatie en hoeft die informatie niet steeds zelfstandig op juistheid te controleren, tenzij hij concrete aanwijzingen heeft dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Van de assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij de door cliënt verstrekte gegevens nauwgezet bestudeert, voor zover die gegevens van belang zijn voor het door hem te verstrekken advies. De assurantietussenpersoon dient er voor te zorgen dat zijn advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de van de cliënt verkregen informatie, stelt Gerechtshof Amsterdam in haar uitspraak.
6 dec 2016 Nieuws

Schriftelijke antwoorden op vragen BP2017

Staatssecretaris E.D. Wiebes heeft aanvullende antwoorden gegeven op Kamervragen over het pakket Belastingplan 2017. Tevens is er een concept van de wijziging van artikel 8.1 beschikbaar gesteld. Deze wijziging ziet op 'papieren inkomens'. Met deze wijziging wordt geregeld dat uitkeringen aan algemene bijstand in het kader van omzetting van in de vorm van een renteloze lening verstrekte algemene bijstand in een bedrag om niet, worden aangewezen als uitkeringen van publiekrechtelijke aard die buiten aanemerking worden gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen.
15 nov 2016 Nieuws

Tweede nota van wijziging Pensioen in Eigen Beheer

Staatssecretaris Wiebes stuurt de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer naar de Tweede Kamer. Met deze nota van wijziging wordt volledigheidshalve in de wettekst tot uitdrukking gebracht dat het voorstel van wet geen gevolgen heeft voor het sinds 1 januari 2014 geldende overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten.
14 nov 2016 Nieuws

Rechtspraak: Echtscheiding en verdeling woning/lijfrente/pensioen

Belanghebbende was in gemeenschap van goederen gehuwd. Bij echtscheiding is het leeuwendeel van de pensioenrechten en lijfrenteaanspraken aan de ex-echtgenoot toegerekend. Daar tegenover staat dat de woning aan belanghebbende is toegedeeld. De inspecteur heeft gesteld dat belanghebbende voor haar onderbedeling met betrekking tot de pensioenrechten en lijfrenten is gecompenseerd door overbedeling van de woning. Zij heeft daarom volgens de inspecteur een uitkering genoten als bedoeld in artikel 3.102, derde lid, van de Wet IB, en wel in het jaar volgend na ondertekening van het echtscheidingsconvenant.
5 dec 2016 Nieuws

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

In verband met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is in Vraag en Antwoord 15-007 de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd tot 1 juli 2017. Omdat de Wet verbeterde premieregeling geen betrekking heeft op stamrechtuitkeringen, geldt de tijdelijke verlenging van de redelijke termijn alleen voor een aan te kopen recht op een pensioenuitkering.
20 okt 2016 Nieuws

Uitbreiding fiscaal toegestane aanbieders lijfrenteproducten

De aanpassing in artikel 22, tweede lid, onderdeel g, van het UBIB 2001 houdt verband met de opname per 1 januari 2017 van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten aanbieders van lijfrenteproducten in artikel 3.126a van de Wet IB 2001. In dat kader wordt het begrip “lijfrentespaarrekening” vervangen door de term “lijfrenterekening”. Onder dit laatste begrip wordt zowel een lijfrentespaarrekening als een lijfrentebeleggingsrekening begrepen.
7 okt 2016 Nieuws

Pensioencommunicatie toolkit (voor werkgevers)

1, 2, en 3 november 2016 staan weer volledig in het teken van Pensioen. Wijzer in geldzaken biedt onder andere kant en klare interactieve presentaties met een handleiding voor de presentator.
Getoond 61 tot 70 van 1684. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.