Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

61 tot 70 van 1674.
30 sep 2016 Nieuws

Rechtspraak: revisierente

Een belastingplichtige heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte en rekenmethode van revisierente bij afkoop van een lijfrenteverzekering. De inspecteur van de Belastingdienst heeft vanwege de afkoop van een lijfrente bij beschikking revisierente in rekening gebracht. Niet in geschil is dat de wettelijke bepalingen (artikel 3.133 van de Wet inkomstenbelasting en artikel 30i Awr) juist zijn toegepast.
13 sep 2016 Nieuws

Kamervragen over verzekeraars die polissen niet verlengen tot AOW leeftijd

Staatssecretaris Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over het hiaat dat iemand heeft bij AO of overlijden, waarbij de polis(sen) niet verlengd zijn conform de gewijzigde AOW leeftijd.
5 sep 2016 Nieuws

Onderzoek SVB gebruik en niet-gebruik OBR

Staatssecretaris Klijnsma informeerde de Tweede Kamer over het onderzoek naar het (niet-) gebruik van de Tijdelijke regeling Overbruggingsuitkering AOW (OBR).
22 aug 2016 Nieuws

AFM: Pensioennieuwsbrief over onderzoek afkoop pensioen

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over afkoop. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het in het belang is van (gewezen) deelnemers dat zij begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent. Dan kunnen zij daarover een weloverwogen besluit (laten) nemen, voor zover het geen eenzijdige afkoop is, mede gebaseerd op de gevolgen die de afkoop voor hem heeft. Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen; hun informatie blijkt soms beter te kunnen wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden.
9 aug 2016 Nieuws

Vier op de tien kleine zzp’ers leven voornamelijk van een pensioen

In 2014 bedroeg het gemiddelde bruto inkomen uit de eigen onderneming van een kleine zzp’er 8,9 duizend euro. De helft verdiende 2,8 duizend euro of minder. Deeltijd-zzp’ers verdienden gemiddeld 21,4 duizend euro, bij voltijders lag dat op gemiddeld 38,3 duizend euro. Dit meldt CBS.
18 jul 2016 Nieuws

CRvB oordeelt over verhoging AOW-leeftijd

De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken van 18 juli 2016 dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen is toegestaan. Een tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie in.
12 jul 2016 Nieuws

Kamerbrief over nadelige gevolgen beëindigen levensloopregeling

Staatssecretaris Klijnsma reageert op een consumentenvraag over de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december 2021.
12 jul 2016 Nieuws

Stamrecht en echtscheiding

In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) aan de (ex-) echtgenoot/partner toegedeeld. Heeft deze verdeling gevolgen voor de belastingheffing?
7 jul 2016 Nieuws

Tweewoningenregeling in de AOW

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer over het beroep op de tweewoningenregeling in de AOW geïnformeerd. In de praktijk is het beroep op deze regeling beperkt gebleven. Daaruit mag worden afgeleid dat er geen gedragseffecten zijn opgetreden die de houdbaarheid ervan onder druk zetten. Er zijn tevens geen signalen die duiden op mogelijk oneigenlijk gebruik.
4 jul 2016 Nieuws

Oplossing voor pensioenklem directeur-grootaandeelhouders

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (DGA's) te maken hebben. Veel DGA's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'. Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor DGA's aantrekkelijke regeling af te laten kopen.
Getoond 61 tot 70 van 1674. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.