Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

51 tot 60 van 1670.
6 dec 2016 Nieuws

Schriftelijke antwoorden op vragen BP2017

Staatssecretaris E.D. Wiebes heeft aanvullende antwoorden gegeven op Kamervragen over het pakket Belastingplan 2017. Tevens is er een concept van de wijziging van artikel 8.1 beschikbaar gesteld. Deze wijziging ziet op 'papieren inkomens'. Met deze wijziging wordt geregeld dat uitkeringen aan algemene bijstand in het kader van omzetting van in de vorm van een renteloze lening verstrekte algemene bijstand in een bedrag om niet, worden aangewezen als uitkeringen van publiekrechtelijke aard die buiten aanemerking worden gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen.
15 nov 2016 Nieuws

Tweede nota van wijziging Pensioen in Eigen Beheer

Staatssecretaris Wiebes stuurt de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer naar de Tweede Kamer. Met deze nota van wijziging wordt volledigheidshalve in de wettekst tot uitdrukking gebracht dat het voorstel van wet geen gevolgen heeft voor het sinds 1 januari 2014 geldende overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten.
14 nov 2016 Nieuws

Rechtspraak: Echtscheiding en verdeling woning/lijfrente/pensioen

Belanghebbende was in gemeenschap van goederen gehuwd. Bij echtscheiding is het leeuwendeel van de pensioenrechten en lijfrenteaanspraken aan de ex-echtgenoot toegerekend. Daar tegenover staat dat de woning aan belanghebbende is toegedeeld. De inspecteur heeft gesteld dat belanghebbende voor haar onderbedeling met betrekking tot de pensioenrechten en lijfrenten is gecompenseerd door overbedeling van de woning. Zij heeft daarom volgens de inspecteur een uitkering genoten als bedoeld in artikel 3.102, derde lid, van de Wet IB, en wel in het jaar volgend na ondertekening van het echtscheidingsconvenant.
5 dec 2016 Nieuws

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

In verband met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is in Vraag en Antwoord 15-007 de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd tot 1 juli 2017. Omdat de Wet verbeterde premieregeling geen betrekking heeft op stamrechtuitkeringen, geldt de tijdelijke verlenging van de redelijke termijn alleen voor een aan te kopen recht op een pensioenuitkering.
20 okt 2016 Nieuws

Uitbreiding fiscaal toegestane aanbieders lijfrenteproducten

De aanpassing in artikel 22, tweede lid, onderdeel g, van het UBIB 2001 houdt verband met de opname per 1 januari 2017 van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten aanbieders van lijfrenteproducten in artikel 3.126a van de Wet IB 2001. In dat kader wordt het begrip “lijfrentespaarrekening” vervangen door de term “lijfrenterekening”. Onder dit laatste begrip wordt zowel een lijfrentespaarrekening als een lijfrentebeleggingsrekening begrepen.
7 okt 2016 Nieuws

Pensioencommunicatie toolkit (voor werkgevers)

1, 2, en 3 november 2016 staan weer volledig in het teken van Pensioen. Wijzer in geldzaken biedt onder andere kant en klare interactieve presentaties met een handleiding voor de presentator.
30 sep 2016 Nieuws

Rechtspraak: revisierente

Een belastingplichtige heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte en rekenmethode van revisierente bij afkoop van een lijfrenteverzekering. De inspecteur van de Belastingdienst heeft vanwege de afkoop van een lijfrente bij beschikking revisierente in rekening gebracht. Niet in geschil is dat de wettelijke bepalingen (artikel 3.133 van de Wet inkomstenbelasting en artikel 30i Awr) juist zijn toegepast.
13 sep 2016 Nieuws

Kamervragen over verzekeraars die polissen niet verlengen tot AOW leeftijd

Staatssecretaris Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over het hiaat dat iemand heeft bij AO of overlijden, waarbij de polis(sen) niet verlengd zijn conform de gewijzigde AOW leeftijd.
5 sep 2016 Nieuws

Onderzoek SVB gebruik en niet-gebruik OBR

Staatssecretaris Klijnsma informeerde de Tweede Kamer over het onderzoek naar het (niet-) gebruik van de Tijdelijke regeling Overbruggingsuitkering AOW (OBR).
22 aug 2016 Nieuws

AFM: Pensioennieuwsbrief over onderzoek afkoop pensioen

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over afkoop. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het in het belang is van (gewezen) deelnemers dat zij begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent. Dan kunnen zij daarover een weloverwogen besluit (laten) nemen, voor zover het geen eenzijdige afkoop is, mede gebaseerd op de gevolgen die de afkoop voor hem heeft. Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen; hun informatie blijkt soms beter te kunnen wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden.
Getoond 51 tot 60 van 1670. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.