Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Erfrecht, schenkingsrecht, successierecht

41 tot 50 van 217.
10 jul 2015 Nieuws

Inventarisatie knelpunten levenstestament en oplossingen

Minister G.A. van der Steur gaat in een Kamerbrief nader in op knelpunten en (mogelijke) oplossing van levenstestamenten. In het levenstestament kunnen regelingen worden getroffen en wensen worden vastgelegd met het oog op de voortgezette belangenbehartiging bij het intreden van wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld coma of dementie.
6 jul 2015 Nieuws

Claim tweelingbroer vrijstelling Successiewet als partner mislukt

Een belastingplichtige had een rechtzaak aangespannen omdat hij zich op het standpunt stelde dat hij als partner van zijn (overleden) tweelingbroer wenste aangemerkt te worden, waarbij dan de verhoogde vrijstelling voor partners zou gelden. Er is volgens eiser sprake van ongelijke behandeling omdat de termijn van 6 maanden onderscheid maakt tussen erflaters met een mediane overlevingstijd na diagnose van korter dan 6 maanden en erflaters met een langere mediane overlevingstijd.
12 jun 2015 Nieuws

Erfgenamen beter beschermd

Minister Van der Steur wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
3 dec 2015 Kennis

Besluit Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen.
14 apr 2015 Nieuws

Papieren schenking bij leven niet in mindering op nalatenschap

Bij onderhandse aktes heeft de moeder van eiser (erflaatster) in de jaren 2008, 2009 en 2010 diverse schenkingen aan hem en zijn broers en zussen gedaan welke door haar schuldig zijn gebleven. In december 2011 is erflaatster overleden en was op de schuldig gebleven bedragen nog niks afgelost. De rechtbank oordeelt dat de schuldig gebleven bedragen niet voor aftrek op de nalatenschap in aanmerking komen, omdat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schenkingen niet de strekking hadden om pas na het overlijden van erflaatster te worden uitgevoerd.
29 feb 2016 Nieuws

Rechtspraak kwijtschelding (deel) koopsom en overdrachtsbelasting

Verkoop woning met een WOZ-waarde van € 258.000 voor € 250.000, waarvan tegelijkertijd met de verkoop € 40.000 van de koopsom wordt kwijtgescholden, levert samenstel van rechtshandelingen op, stelt het Gerechtshof Amsterdam.
25 mrt 2015 Nieuws

Banken accepteren nieuw model levenstestament

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) meldt dat er vanaf 1 april een nieuw model (van de financiële volmacht uit het) levenstestament is. Hierin is een apart onderdeel voor het regelen van de financiële zaken opgenomen. De KNB en de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) hebben hier overeenstemming over bereikt.
12 mrt 2015 Nieuws

Rechtspraak: Papieren schuldigerkenning en rentevergoeding

De Rechtbank Den Haag heeft een uitspraak gedaan in een rechtzaak waarbij de belastinginspecteur stelde dat de betaalde 6% voor 1 jaar en 1 week niet overeen kwam met de 6% genoemd in de Successiewet.
6 mrt 2015 Nieuws

Publiekscampagne over het levenstestament

Op 10 maart 2015 gaat de campagne 'Wie van de drie?' van start. In deze publiekscampagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) staat het levenstestament centraal. In een levenstestament kan iemand vastleggen wie zijn zaken behartigt als hij dat zelf door ziekte of ongeval niet meer kan. Zie ook: 'Het levenstestament in de notariële rechtspraktijk'
9 feb 2015 Nieuws

Aangifte schenkbelasting 2014

Ontvangers van een (verhoogde) schenking in 2014 dienen onder bepaalde voorwaarden een aangifte schenkbelasting te doen. De aangifte moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin men de schenking kreeg of deed.
Getoond 41 tot 50 van 217. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.