Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Erfrecht, schenkingsrecht, successierecht

31 tot 40 van 223.
6 apr 2016 Nieuws

Campagnemaand levenstestament

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) promoot in de maand april actief het levenstestament. Daarbij is tevens een boekje 'Waar zeg ik JA tegen?' beschikbaar gesteld (zie download). In dit boekje wordt kort en bondig de taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament beschreven.
24 mei 2016 Nieuws

Wetsvoorstel Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden

Minister van der Steur heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder een aantal citaten uit de nota.
2 mrt 2016 Nieuws

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Dit besluit is een actualisering van het Besluit fiscaal bestuursrecht van 7 januari 2015, nr. BLKB2015/62. Naast enkele redactionele wijzigingen is het beleid op punten verduidelijkt en zijn enkele onderwerpen toegevoegd, o.a. paragraaf 13 is nieuw en omschrijft welke belastingplichtigen door de Belastingdienst worden uitgenodigd tot het doen van aangifte. Paragraaf 19 is nieuw en ziet op de mogelijkheid belastingrente in bepaalde situaties te beperken als na aangifte erfbelasting de WOZ-waarde van een onroerende zaak die tot de nalatenschap behoort, wordt bijgesteld.
23 feb 2016 Nieuws

Geen vervanger mantelzorgcompliment in Successiewet

Staatssecretaris Wiebes acht het niet wenselijk om in plaats van bij het mantelzorgcompliment aan te sluiten bij de gemeentelijke blijk van waardering. Het Mantelzorgcompliment werd voorheen door de Sociale Verzekeringsbank uitgegeven. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorg. De zorgvrager (de persoon die vraagt om zorg) kan nu bij zijn gemeente een 'blijk van waardering' voor zijn mantelzorger(s) aanvragen.
2 feb 2016 Nieuws

Aantal verwerpingen en beneficiaire aanvaardingen neemt toe

Volgens Netwerk Notarissen is het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen opnieuw gestegen. Erfgenamen aanvaarden erfenissen beneficiair als ze niet met eigen portemonnee de schulden uit een erfenis willen betalen. Door te verwerpen doet een erfgenaam afstand van de hele erfenis.
25 jan 2016 Nieuws

Checklist levenstestament

In het laatste kwartaal van 2015 zijn er meer dan 30.000 levenstestamenten opgesteld. Daarmee komt het totaal aantal afgesloten levenstestamenten in 2015 op 100.000. Dit is mede te danken aan de publiekscampagne ‘Wie van de drie…?’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De campagne, die liep van maart tot en met eind 2015, wordt vanwege het succes dit jaar verlengd tot 1 juli 2016.
22 jan 2016 Nieuws

Besluit niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst ingeval de ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet voldoet aan het urencriterium.
11 jan 2016 Nieuws

Lijfrenteuitkeringen, belast voor de erfbelasting?

Fictieve helpdeskvraag
Recent is een relatie van ons kantoor overleden. Relatie had bij ons diverse lijfrenteverzekeringen lopen. Het bedrag dat uit de diverse polissen tot uitkering is gekomen bedraagt €28.000 (restitutiedekking). Dit bedrag valt in de nalatenschap (relatie was gehuwd en partner krijgt nu nalatenschap). De partner zal hier een nabestaandenlijfrente voor aankopen. Maar moet deze uitkering dan ook in de aangifte erfbelasting worden opgenomen (dat zou dubbel zijn, daar over nabestaandenlijfrente ook al inkomstenbelasting verschuldigd is).
28 feb 2018 Kennis

Rekenhulp voor berekening waarde going concern 2015 beschikbaar

De rekenhulp voor de berekening van de waarde going concern van bedrijven in de agrarische sector is aangevuld met het jaar 2015. Met deze rekenhulp kunt u voor de periode 2010 tot en met 2015 de waarde going concern van uw agrarisch bedrijf bepalen. Deze waarde hebt u nodig voor het bepalen van de schenk- en erfbelasting.
22 okt 2015 Helpdesk

Wat als slechts één kind de hoge woningschenking heeft gekregen?

Helpdeskvraag (fictief)
Veel ouders hebben in 2014 aan een of meer kinderen de hoge schenking van €100.000 gedaan. Het doel van de tijdelijk verhoogde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de verwerving van een woning en/of aflossing van de woningschuld was het stimuleren van de woningmarkt. Feit is dat de woningmarkt aan een opleving bezig is. De woningschenkvrijstelling heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Een echtpaar heeft aan hun oudste kind € 100.000 geschonken. Zij vragen zich af of de andere kinderen hen kunnen verplichten tot een schenking van hetzelfde bedrag. Met een van die kinderen is de verhouding namelijk verstoord en zij vrezen een rechtszaak of (nog erger) de rijdende rechter. Wij kunnen hen geruststellen: die verplichting bestaat niet.
Getoond 31 tot 40 van 223. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.