Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Erfrecht, schenkingsrecht, successierecht

31 tot 40 van 228.
7 jul 2016 Nieuws

Beantwoording reactie verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per januari 2017

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over een reactie met betrekking tot de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per januari 2017.
23 jun 2016 Nieuws

Ongehuwd samenwonend en kind(eren)?

Het Gerechtshof heeft een uitspraak gedaan inzake een geschil of de partner van erflater als mede-erfgenaam van belanghebbende moet worden beschouwd en aan belanghebbende slechts voor de helft van de verkrijging de aanslag erfbelasting moet worden opgelegd.
8 jun 2016 Nieuws

Wetsvoorstel betere bescherming erfgenaam

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen een wetsvoorstel aangenomen van minister Van der Steur waardoor erfgenamen hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. De regeling treedt op 1 september 2016 in werking.
23 mei 2016 Nieuws

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen

Het wetsvoorstel bescherming erfgenamen is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen.
12 apr 2016 Nieuws

Rechtspraak: vermogensoverheveling (woning) bij leven

De Hoge Raad heeft in cassatie een uitspraak bekrachtigd van het gerechtshof. In deze casus was sprake van overdracht van een woning door de moeder aan haar kind met voorbehoud van huurrecht met een huursom van minder dan 6 percent van de WOZ-waarde. De Belastinginspecteur heeft gesteld dat dit leidt tot een fictief legaat.
6 apr 2016 Nieuws

Campagnemaand levenstestament

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) promoot in de maand april actief het levenstestament. Daarbij is tevens een boekje 'Waar zeg ik JA tegen?' beschikbaar gesteld (zie download). In dit boekje wordt kort en bondig de taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament beschreven.
24 mei 2016 Nieuws

Wetsvoorstel Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden

Minister van der Steur heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder een aantal citaten uit de nota.
2 mrt 2016 Nieuws

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Dit besluit is een actualisering van het Besluit fiscaal bestuursrecht van 7 januari 2015, nr. BLKB2015/62. Naast enkele redactionele wijzigingen is het beleid op punten verduidelijkt en zijn enkele onderwerpen toegevoegd, o.a. paragraaf 13 is nieuw en omschrijft welke belastingplichtigen door de Belastingdienst worden uitgenodigd tot het doen van aangifte. Paragraaf 19 is nieuw en ziet op de mogelijkheid belastingrente in bepaalde situaties te beperken als na aangifte erfbelasting de WOZ-waarde van een onroerende zaak die tot de nalatenschap behoort, wordt bijgesteld.
23 feb 2016 Nieuws

Geen vervanger mantelzorgcompliment in Successiewet

Staatssecretaris Wiebes acht het niet wenselijk om in plaats van bij het mantelzorgcompliment aan te sluiten bij de gemeentelijke blijk van waardering. Het Mantelzorgcompliment werd voorheen door de Sociale Verzekeringsbank uitgegeven. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorg. De zorgvrager (de persoon die vraagt om zorg) kan nu bij zijn gemeente een 'blijk van waardering' voor zijn mantelzorger(s) aanvragen.
2 feb 2016 Nieuws

Aantal verwerpingen en beneficiaire aanvaardingen neemt toe

Volgens Netwerk Notarissen is het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen opnieuw gestegen. Erfgenamen aanvaarden erfenissen beneficiair als ze niet met eigen portemonnee de schulden uit een erfenis willen betalen. Door te verwerpen doet een erfgenaam afstand van de hele erfenis.
Getoond 31 tot 40 van 228. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.