Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 nov 2013 Nieuws

Algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Eerste Kamer de memorie van antwoord behorend bij de wijzigingswet financiële markten 2014 gestuurd. Daarin o.a. aandacht voor de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. De publiekrechtelijke verankering van de algemene zorglicht is bedoeld als een aanvulling op het systeem van consumentenbescherming en als vangnet indien specifieke regels ontbreken. De regering verwacht niet dat de publiekrechtelijke verankering van de zorgplicht zal leiden tot het ‘achteroverleunen’ van consumenten.
3 okt 2013 Nieuws

Afab schoot tekort in zorgplicht

In hoger beroep is Afab veroordeeld vanwege het niet voldoen aan haar zorgplicht. De tussenpersoon heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke financiële lasten van een lopend krediet van appellanten stelt het Gerechtshof. Afab heeft bij de berekening van de financieringsruimte van appellanten ten onrechte geen rekening gehouden met een op korte termijn voorzienbare (forse) stijging van rentelasten voor het reeds lopende krediet, die zich in de naaste toekomst zouden voordoen.
5 sep 2013 Nieuws

VEH: ook zorgplicht banken ná gedwongen verkoop

Mensen die gedwongen door financiële problemen hun huis moeten verkopen verkeren in grote onzekerheid over de woonsituatie na de verkoop. Een huurwoning in de sociale sector is door de lange wachttijden vaak niet voorhanden en in de vrije sector zijn huurwoningen vaak te duur. Hierdoor worden zij gedwongen om bij familie in te trekken, gedurende langere periode in een caravan te verblijven of gebruik te maken van een noodopvang. Vereniging Eigen Huis wil dat deze situatie snel verbetert. De bank is doorgaans de instantie die het traject van een gedwongen verkoop inzet en dat brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. De vereniging pleit ervoor dat bij een gedwongen verkoop een bank in samenspraak met de gemeente voorziet in vervangende woonruimte als de ex-huiseigenaar hier zelf niet toe in staat blijkt. Hiervoor zouden banken, gemeenten en corporaties een samenwerkingsverband moeten aangaan.
9 jul 2013 Nieuws

Kifid: 8% beleggingsrendement niet ongebruikelijk

Een consument diende bij Kifid een klacht in met het verwijt dat zijn adviseur hem onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het risico dat het met de verzekering beoogde doel (aflossen van de hypotheekschuld) niet zou worden bereikt. De Commissie oordeelt dat de aan Consument verstrekte informatie in overeenstemming is met de destijds geldende opvattingen. Voor de consument was voldoende duidelijk dat beleggen het risico op een lager rendement meebracht
21 jun 2013 Nieuws

Banken hechten groot belang aan goede invulling zorgplicht

Volgens Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben financiële instellingen een bijzondere verantwoordelijkheid naar hun klanten omdat consumenten in de regel over minder kennis en informatie beschikken dan de bank. Banken zijn zich zeer bewust van deze ‘kennisscheefheid’. Zij hechten daarom groot belang aan een goede invulling van de bijzondere zorgplicht zoals die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht én is vastgelegd in jurisprudentie en uitspraken van klachteninstanties.
17 mei 2013 Nieuws

Verbond onderschrijft kritisch advies Raad van State over Wft

Het Verbond van Verzekeraars steunt de kritiek van de Raad van State om een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners op te nemen in de Wijzigingswet financiële markten (Wft). De Raad van State is niet overtuigd van nut en noodzaak van de invoering van een algemene wettelijke zorgplicht. Het voorstel heeft volgens de Raad weinig toegevoegde waarde: in het civiele recht is dat namelijk al geregeld. Ook heeft toezichthouder AFM voldoende mogelijkheden om in te grijpen als financiële dienstverleners onzorgvuldig handelen.
16 mei 2013 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2014 (zorgplicht)

Aangezien de consument wordt geconfronteerd met informatiescheefheid, is het wenselijk en noodzakelijk dat de financiële dienstverlener nagaat of zijn handelen of nalaten geen afbreuk doet aan de belangen van zijn klant. Dit schrijft de minister van Financiën in de Memorie van Toelichting bij de 'Wijzigingswet financiële markten 2014'. Minister Dijsselbloem legt een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vast in de wet. Zo wordt gewaarborgd dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. Ook wordt het mogelijk voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om eerder in te grijpen bij misstanden.
29 apr 2013 Nieuws

Rialto biedt mogelijkheid tot verzekeren leegstaande panden

Door de economische crisis neemt het aantal leegstaande panden toe. Deze ontwikkeling doet zich zowel bij bedrijfsmatig onroerend goed als bij particuliere woningen voor. Leegstaande panden zijn bijzonder kwetsbaar voor brandstichting. Reden voor verzekeringsmaatschappijen om steeds terughoudender te zijn om deze panden te (blijven) verzekeren. Rialto Verzekeringen en BAVAM, beide handelsnamen van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), hebben onlangs een groot onderzoek gehouden onder assurantiebemiddelaars, waaruit de conclusie getrokken mag worden dat steeds meer leegstaande panden onverzekerd zijn. Deze uitkomst is aanleiding voor de VAN om een verzekering voor leegstaande panden in haar assortiment op te nemen.
29 mrt 2013 Nieuws

Hulp voor adviseurs bij advies beleggingsverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering goed worden geholpen, zodat zij in de toekomst niet voor vervelende financiële verrassingen komen te staan. Consumenten staan echter niet in de rij voor hersteladvies. Veel adviseurs stellen daarom terecht de vraag wanneer ze voldoende pogingen hebben ondernomen om hun klanten te bereiken
8 mrt 2013 Nieuws

Kifid uitspraak: 'waarschuwingsplicht' en zorgplicht

Kifid heeft 'klager' deels in het gelijk gesteld vanwege de ontoereikende nakoming van de zorgplicht van de adviseur jegens zijn cliënt. Ook de 'passage - let op' boven de handtekening wordt als niet toereikend beschouwd. De Commissie is van oordeel dat een adviseur zich ervan dient te vergewissen of een consument zich daadwerkelijk bewust is welke consequenties aan een verstrekt advies verbonden zijn.
Getoond 81 tot 90 van 117. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.