Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
30 mrt 2017 Nieuws

Proefprocedures: Belastingdienst mag belasting heffen over spaargeld 2014

De Bond voor Belastingbetalers en de Belastingdienst hebben zes zaken geselecteerd om voor te leggen aan de rechter. De rechtbank Gelderland heeft uitspraak gedaan in de laatste twee zaken. Deze zaken gaan over het jaar 2014.
22 mrt 2017 Nieuws

Rechtspraak: 8 procent hypotheekrente bij familelening niet onzakelijk

In een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden is een rentevergoeding van 8% voor een lening tussen vader / zoon als zakelijke rente aangemerkt. In de uitspraak geeft de rechter aan dat de keus van de wetgever voor een fictief rendement van 4% in box 3 mogelijk leidt tot 'fiscaal optimaliseren'.
14 mrt 2017 Nieuws

Rechtspraak: hypotheek zowel in box 1 als in box 3 opvoeren

Een belastingplichtige heeft in het verleden zijn hypotheek zowel in box 1 (eigenwoningschuld) als in box 3 (schuld) opgevoerd. Het ging hierbij om hetzelfde leningdeel.
De Rechtbank heeft eerder geoordeeld dat niet aannemelijk is dat belanghebbende opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan, zodat niet kan worden geoordeeld dat belanghebbende te kwader trouw was.
In hoger beroep heeft het Hof uitspraak gedaan met betrekking tot deze IB aangiftes.
1 mrt 2017 Nieuws

Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan over de novelle bij het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer toegezonden.

Staatssecretaris Wiebes heeft geen signalen ontvangen dat dga's geen belangstelling hebben voor afkoop vanwege de gewijzigde rekenmethodiek in box 3.
17 feb 2017 Nieuws

Rechtspraak vermogensrendementsheffing

De Hoge Raad heeft in juni 2016 een uitspraak gedaan over de vermogensrendementsheffing. Die uitspraak ging over het belastingjaar 2011. De Rechtbank Den Haag heeft een uitspraak gedaan over de belastingjaren 2012 en 2013.
20 jan 2017 Nieuws

Artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001

Is op het niveau van de regelgeving de vermogensrendementsheffing, zoals vastgelegd in artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, op spaarsaldi in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden?
19 jan 2017 Nieuws

Bouwgrond, box 1 of box 3?

Een relatie van ons kantoor heeft bouwgrond aangeschaft in december 2016. Deze grond gaat relatie voor nieuwbouw (eigen gebruik) bestemmen. Deze maand (januari 2017) heeft hij pas een bouwvergunning aangevraagd. De huidige woning staat in de verkoop.
Valt de bouwgrond nu op peildatum 1 januari 2017 in box 1 of in box 3 (vermogen)?
11 jan 2017 Nieuws

Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

De belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een proefproces de vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in box 3 in stand gehouden voor de jaren 2013 en 2014. Bij de heffing wordt uitgegaan van een zogenaamd forfaitair rendement van 4%. Dit is een fictief percentage aan rendement waarover belasting betaald moet worden. Voor dit proefproces waren door de Belastingdienst onder meer twee zaken geselecteerd waarin belastingplichtigen stelden dat in de jaren 2013 en 2014 het forfaitaire rendement van 4% teveel afwijkt van het rendement dat daadwerkelijk behaald kan worden.
29 dec 2016 Nieuws

Geen leeftijdsdiscriminiatie bij meetellen Box 3 vermogen van kind(eren) bij ouder(s)

Een belastingplichtige stelde dat de Wet IB 2001 een ongeoorloofd onderscheid maakt tussen een meerderjarig kind dat zelfstandig aangifteplichtig is en een minderjarig kind dat niet zelfstandig aangifteplichtig is. Volgens belanghebbende houdt dat onderscheid in dat een meerderjarig kind bij het aangeven van het box 3-vermogen recht heeft op het heffingsvrije vermogen en de algemene heffingskorting en een minderjarig kind waarvan het box 3 vermogen wordt toegerekend aan de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, geen zelfstandig recht heeft op dat heffingsvrije vermogen en die algemene heffingskorting.
5 dec 2016 Nieuws

Memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer de memories van antwoord betreffende het pakket Belastingplan 2017 en de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings toegezonden.
Getoond 31 tot 40 van 117. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.