Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
2 mrt 2016 Nieuws

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Dit besluit is een actualisering van het Besluit fiscaal bestuursrecht van 7 januari 2015, nr. BLKB2015/62. Naast enkele redactionele wijzigingen is het beleid op punten verduidelijkt en zijn enkele onderwerpen toegevoegd, o.a. paragraaf 13 is nieuw en omschrijft welke belastingplichtigen door de Belastingdienst worden uitgenodigd tot het doen van aangifte. Paragraaf 19 is nieuw en ziet op de mogelijkheid belastingrente in bepaalde situaties te beperken als na aangifte erfbelasting de WOZ-waarde van een onroerende zaak die tot de nalatenschap behoort, wordt bijgesteld.
22 jan 2016 Nieuws

Besluit niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst ingeval de ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet voldoet aan het urencriterium.
4 jan 2016 Nieuws

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden

Dit besluit bevat een aanwijzing van de landen die voor de toepassing van de doorkijkverplichting uit de Common Reporting Standard beschouwd kunnen worden als deelnemende rechtsgebieden.
30 dec 2015 Nieuws

Besluit: Internationale inlichtingenuitwisseling

Dit besluit bevat een bekendmaking van de in november 2015 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en de VS tot stand gekomen administratieve regeling voor de toepassing in de praktijk van het FATCA-verdrag NL-VS 2013 inzake de automatische uitwisseling van financiële rekeninginformatie.
28 dec 2015 Nieuws

Besluit: Commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M. Het besluit is aangepast in verband met een goedkeuring bij het toestemmingsvereiste (onderdeel 2.2) en bij het stapelen van personenvennootschappen (onderdeel 5.2). Daarnaast is er een nieuw standpunt opgenomen over de juridische (af)splitsing (onderdeel 2.3). Ook zijn er tekstuele wijzigingen aangebracht om de inhoud te verduidelijken of beter leesbaar te maken, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd. Het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M wordt ingetrokken.
24 dec 2015 Nieuws

Besluit: Vaststelling marktrente

Dit besluit vervangt het besluit van 16 december 2014, nr. BLKB2014/2146M. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2015. Overigens zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.
18 dec 2015 Nieuws

Besluit inwerkingtreding Landelijke Voorziening WOZ

De ingangsdatum voor de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen is 1 oktober 2016. Dit is in een besluit vastgelegd. Dit besluit regelt de inwerkingtreding per 1 oktober 2016 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen.
3 dec 2015 Kennis

Besluit: Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Het besluit bevat het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting zoals die met ingang van 2010 is opgenomen in de Successiewet.
27 nov 2015 Nieuws

Besluit tot wijziging van de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd zijn enkele moties ingediend die zien op de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR).
27 nov 2015 Nieuws

Pensioenbesluit (update)

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten (opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht).
Getoond 31 tot 40 van 119. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.